اتوماسیون مجوزها

معرفی راهکار

ارائه خدمات الکترونیک به معنی واقعی کلمه زمانی اتفاق می افتد که تمامی چرخه فرایند از مرحله ثبت درخواست، تا انجام تمامی فعالیتهای درون سازمانی که برای صدور مجوز لازم است، همگی به صورت الکترونیکی انجام شود. این کار نیازمند صرف زمان و انرژی زیادی از طرف سازمان برای شناسایی و تحلیل فرایند کاری و سپس طراحی و پیاده سازی نرم افزار مناسب برای اتوماسیون آن فرایند می باشد. در این بین اگر فرایند کاری به بلوغ کافی نرسیده باشد اتوماسیون آن به مراتب دشوارتر و پیچیده تر خواهد بود. راهکار اتوماسیون مجوزها برای پاسخ به این نیازمندی ها طراحی و تولید شده است.

سطوح اتوماسیون خدمات و مجوزها براساس آمادگی سازمانی

با توجه به چالش های اتوماسیون فرایندهای کاری، شرکت برسا یک راهکار خلاقانه برای خودکارسازی فرایندهای کاری در اختیار سازمان قرار می دهد. در این راهکار، ابتدا سطح آمادگی سازمان برای اتوماسیون فرایند های کاری ارزیابی می شود و بسته به میزان آمادگی ، راه حل متفاوتی به سازمان ارائه می شود.


  • اتوماسیون برای آمادگی سطح صفر (فرم الکترونیک)

  • اتوماسیون برای آمادگی سطح یک (ارجاع الکترونیک)

  • اتوماسیون برای آمادگی سطح دو (گردشکار الکترونیک)

  • اتوماسیون برای آمادگی سطح سه (فرایند یکپارچه)

اتوماسیون مجوزها
مولفه های راهکار یکپارچـه دولت الکتـرونیک بـرسا

اجزا راهکار اتوماسیون مجوزها


مخزن فرآیند

Process Repository

مشاهده سیستم

سیستم ساز

System Maker

مشاهده سیستم

ماژول یکپارچگی

Integration Module

مشاهده سیستم