قوانین کاری و اعتبار سنجی

معمولا در طراحی سامانه های اطلاعات موضوع قوانین کاری و اعتبار سنجی های مختلف، جزء دغدغه های اصلی طراحان سیستم بوده و معمولا در مدیریت آن مسائل زیادی وجود دارد.

اگر یک زیرساخت بتواند مساله قوانین کاری را در سطح کلان بصورت نظام مند و مدیریت شده حل نماید، قدم بزرگی در راستای استاندارد نمودن فضای تولید نرم افزار برداشته است.

در زیرساخت سیستم ساز برسا، بخش قواعد کاری جزئی از نیازمندی طراحی موجودیت ها دیده شده و امکان طراحی انواع قواعد کاری در این بخش فراهم گردیده است.

لازم به ذکر است که اشاره کنیم بخش قواعد کاری هم دارای کارکردهای واسط کاربری و هم دارای کارکردهای منطقی می باشد.

در بخش واسط کاربری قوانین تعریف شده می توانند منجر به نمایش/عدم نمایش یا فعال سازی/غیرفعال سازی یا اجباری بودن فیلدها اطلاعاتی گردند. همچنین می توان برای اعتبارسنجی ذخیره داده ها و نمایش پیام مناسب به کاربران استفاده نمود.

در بخش منطق نیز قابلیت تعریف انواع مدل های اعتبارسنجی و اطلاعات و تعریف واکنش های لازم در نظر گرفته شده است.

قوانین کاری و اعتبارسنجی