مشتریان و پروژه ها

مشتریان و پروژه های برسا

شرکت برسا نوین رای در طول سالیان فعالیت خود از سال 1385 خوشبختانه توانسته با شرکتها و سازمانهای متعددی همکاری و خدمت رسانی داشته باشد که در این خلال پروژه های بسیار متعددی نیز شکل گرفته است.

این مشتریان در حوزه های مختلف و صنایع متعددی قرار گرفته اند که برخی از آنها به شرح ذیل میباشند.