حقوق و دستمزد

Payroll

Continuous calculation transforms the payroll experience

کاربرد سامانه

جبران خدمات عبارت از هر آن چیزی است که برای کارکنان در روابط استخدامی دارای ارزش است. جبران خدمات جامع در برگیرنده عایدات مالی (حقوق و دستمزد) و غیرمالی است که برای جبران وقت، تلاش و استعدادهایی که کارکنان صرف سازمان می کنند برای آنها فرآهم می شود. ارتباط بهنگام بین سامانه حقوق و دستمزد و سایر سامانه های منابع انسانی به گونه ای طرح گردیده است که از عملیات تکراری، کنترل های زمان بر و در نتیجه اتلاف زمان جلوگیری می شود و کلیه محاسبات در کوتاه ترین زمان و بدون کوچک ترین خطا صورت می پذیرد.

مزایای شاخص سامانه


 • پوشش کامل مدل 4P

  پوشش کامل مدل 4P محاسبه و پوشش مدل 4p حقوق و دستمزد اعم از مولفه های شغل (Position)، شاغل (Person)، عملکرد (Performance) و عضویت (Partnership)

 • جامعیت

  جامعیت پوشش کلیه ابعاد قوانین کار و خدمات کشوری و هر نوع منطق پرداختی متناسب با سیاست و رویه های سازمان

 • یکپارچگی درونی

  یکپارچگی درونی اتصال کامل با کلیه زیرسیستم های مورد نیاز نظیر پرسنلی، ارزشیابی و گریدینگ شغل و شاغل، مدیریت عملکرد، حضور و غیاب و … و اعمال کوچکترین تغییرات در حقوق و دستمزد بصورت خودکار و هوشمند

 • یکپارچگی بیرونی

  یکپارچگی بیرونی ارتباط کامل با زیرسیستم حسابداری و مالی و تامین خروجی های مختلف متناسب با فرمت تامین اجتماعی، بیمه، بانک ها و دارایی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویاامکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.

 • پویایی

  پویایی امکان فرمول نویسی به ساده ترین شکل ممکن و نیز تعریف پویا و نامحدود آیتم های محاسباتی توسط تیم منابع انسانی