ارزیابی عملکرد

Performance Appraisal

Measure wisely, reward fairly

کاربرد سامانه

با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل موفقیت یا شکست پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان، فرهنگ سازی در این زمینه می باشد، لذا توصیه می گردد در مجموعه هایی که در ابتدای راه فرآیند مدیریت عملکرد می باشند از سیستم ارزیابی عملکرد استفاده نمایند تا بدنه سازمان با فرآیند ارزیابی آشنا شده و با افزایش سطح بلوغ سیستم، به سمت مدیریت عملکرد حرکت نمایند. در همین راستا و به جهت تسهیل در اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد، سامانه ای طراحی گردیده است که ضمن رعایت اصل سهولت و کاربرپسندبودن، جامعیت داشته و کلیه ابعاد ارزیابی عملکرد را متناسب با رویه های داخلی هر سازمان در نظر گرفته است.

مزایای شاخص سامانه


 • ارزیابی N درجه

  ارزیابی N درجه قابلیت انواع ارزیابی نظیر 360 درجه و بالاتر متناسب با سیستم ارزیابی هر سازمان

 • پویایی

  پویایی امکان تعریف انواع فرم های ارزیابی برای رده های مختلف شغلی با انواع طیف امتیازی و نیز سیستم امتیازدهی وزنی

 • ثبت وقایع حساس

  ثبت وقایع حساس امکان ثبت وقایع حساس برای ارزیابان در راستای ثبت وقایع مهم مرتبط با شاخص های ارزیابی

 • تحلیل علل ریشه ای عملکرد

  تحلیل علل ریشه ای عملکرد (PRCA) امکان تعیین دلایل شکاف عملکردی در ارزیابی انتهای دوره مطابق چک لیست هوشمند طراحی شده

 • داشبورد عملکرد

  داشبورد عملکرد امکان مشاهده کارنامه عملکردی فردی، واحدی و سازمانی بصورت داشبوردی متناسب با سیستم امتیازدهی

 • پایش ارزیابی

  پایش ارزیابی امکان ثبت اعتراض در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد برای همکاران به جهت رعایت حداکثری عدالت در فرآیند ارزیابی و به حداقل رساندن خطاها و سوگیری های انسانی

 • سنجش اثربخشی

  سنجش اثربخشی امکان طراحی و پایش انواع سنجه ها و نیز نظرسنجی در خود سامانه با هدف سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت عملکرد

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.