پیشنهادات و نوآوری مستمر

Suggestions & Continuous Innovation

Measure wisely, reward fairly

کاربرد سامانه

نظام مدیریت مشارکتی یکی از نظام هاي مدیریتی پویا است که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی سازمان ایفا می کند. نظام پیشنهادها بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، نظام همکاري فکري و عملی کلیه اعضاي یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است .در این نظام کلیه افراد سازمان درباره روش هاي حل مسائل و ارتقاء بهره وري، فعالانه اندیشیده و حاصل آنرا در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می کنند و بدین طریق، یک نظام همفکري و هم اندیشی براي رسیدن به اهداف سازمان بوجود می آید. بدیهی است طراحی و پیاده سازی این فرآیند نیازمند بستری نرم افزاری است که قابلیت ثبت ایده ها و مدیریت جامع فرآیند را داشته باشد و در همین راستا برسا سامانه نظام پیشنهادات خود را منطبق بر آخرین اصول علمی و کاربردی و با در نظر گرفتن جامعیت و یکپارچگی فرآیندها با هدف رشد و توسعه خلاقیت و نواوری در سازمان طراحی و عملیاتی نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • مدیریت فرآیند

  مدیریت فرآیندامکان تعریف فرآیند نظام پیشنهادات با هر روش و قالبی متناسب با رویه داخلی سازمان

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیریامکان تعریف انواع ساختارهای سازمانی متناسب با فرآیند فارغ از ساختار رسمی سازمان

 • سیستم انگیزشی

  سیستم انگیزشی امکان تعریف، ارزشیابی و محاسبه انواع روش های پاداش دهی به پیشنهادات بصورت هوشمند

 • کمیته های بررسی

  کمیته های بررسی امکان تعریف انواع کمیته های بررسی با قابلیت تخصیص پروفایل و فضای تعاملی و مدیریت دسترسی

 • آلارم دهی

  آلارم دهی امکان تعریف و ایجاد انواع هشدارهای فرآیندی جهت یاداوری در فرمت های مختلف

 • هوشمندی

  هوشمندی قابلیت شناسایی و معرفی برترین های ایده و پیشنهاد به انواع مختلف و متناسب با رویه داخلی هر سازمان بصورت خودکار

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط کامل با سایر سامانه های مرتبط در مدیریت منابع انسانی

 • سنجش سنجه ها

  سنجش سنجه ها اامکان تعریف و سنجش هوشمند انواع سنجه ها به جهت سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت دانش و آگاهی از وضعیت موجود

 • تیم محوری

  تیم محوری امکان تعریف انواع تیم ها و سیستم امتیازدهی متناسب با آن جهت محاسبه و ارزیابی پیشنهاد و ایده