سامانه نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادها سیستمی برای ارائه، بررسی و پذیرش پیشنهاد است که به منظور ایجاد روحیه مشارکت فردی و گروهی در بین کارکنان، در راستای بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری در سازمان طراحی شده است.

بسته به نیاز سیستم، تعدادی از دکمه های سامانه در نوار ابزار صفحه اصلی و تعدادی نیز در نوار ابزار موجود در فرم ها قابل استفاده هستند.