سامانه حوزه اداری و اتوماسیون

معرفی

سامانه حوزه اداری مجموعه نرم افزارهایی گفته می‌شود که توسط آنها، مکاتبات داخلی و خارجی یک سازمان به سرعت و بدون نیاز به کاغذ، انجام گرفته و از بستر IT برای انجام و مدیریت آن استفاده می‌گردد

این نرم افزار ها بر پایه سیستم ساز برسا ایجاد شده اند که به سازمان قابلیت شخصی سازی و توسعه بالایی را می دهد تا بتواند تمام نیاز و خواسته های خود را با کمترین ( بدون ) کد نویسی رفع نماید. از این رو این نرم افزارها قبلیت یکپارچه شدن و ارتباط با یکدیگر و سایر حوزه های دیگر را دارد.

ماژول های سامانه اتوماسیونبرسا

ماژول های سامانه اتوماسیون برسا