مدیریت خاتمه همکاری

Exit Management

Saying goodbye the right way

 کاربرد سامانه

سالانه بخشی از نیروی انسانی سازمان های مختلف به دلایلی مانند: استعفا، اخراج، بازنشستگی یا فوت سازمان را ترک می کنند. به غیر از دلایلی مانند مرگ یا بازنشستگی که نمی توان کاری در موردش انجام داد، در بقیه موارد اگر کارکنان ارزشمندی دارید باید به فکر چاره ای برای نگه داشتن آنها در پیش خود باشید. سازمان باید بداند چه کسی و در چه زمانی سازمان را ترک می کند و همچنین بداند به چه دلیل این ترک سازمان از طرف کارکنان اتفاق می افتد. مصاحبه ترک خدمت یکی از بهترین ابزارها جهت آسیب شناسی وضع موجود سازمان و شناسایی نقاط قابل بهبود و طراحی و اجرایی نمودن عملیات پیشگیرانه می باشد. این سامانه ابزاری جهت شناسایی علل و ریشه های ترک خدمت داوطلبانه توسط نیروها بوده و براساس خروجی-های تحلیلی آن، سازمان قادر خواهد بود تا با شناخت علل خاتمه همکاری کارکنان، راهکارهایی را برای پیشگیری ازاین موضوع اتخاذ و عملیاتی نماید.

امکانات شاخص سامانه