مدیریت خاتمه همکاری

Exit Management

Saying goodbye the right way

کاربرد سامانه

سالانه بخشی از نیروی انسانی سازمان های مختلف به دلایلی مانند: استعفا، اخراج، بازنشستگی یا فوت سازمان را ترک می کنند. به غیر از دلایلی مانند مرگ یا بازنشستگی که نمی توان کاری در موردش انجام داد، در بقیه موارد اگر کارکنان ارزشمندی دارید باید به فکر چاره ای برای نگه داشتن آنها در پیش خود باشید. سازمان باید بداند چه کسی و در چه زمانی سازمان را ترک می کند و همچنین بداند به چه دلیل این ترک سازمان از طرف کارکنان اتفاق می افتد. مصاحبه ترک خدمت یکی از بهترین ابزارها جهت آسیب شناسی وضع موجود سازمان و شناسایی نقاط قابل بهبود و طراحی و اجرایی نمودن عملیات پیشگیرانه می باشد. این سامانه ابزاری جهت شناسایی علل و ریشه های ترک خدمت داوطلبانه توسط نیروها بوده و براساس خروجی-های تحلیلی آن، سازمان قادر خواهد بود تا با شناخت علل خاتمه همکاری کارکنان، راهکارهایی را برای پیشگیری ازاین موضوع اتخاذ و عملیاتی نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • فرآیند محوری

  فرآیند محوری قابلیت تعریف فرآیند خاتمه همکاری و گردش کار متناسب با رویه داخلی هر سازمان

 • طراحی پویا

  طراحی پویا امکان طراحی انواع فرم ها و پرسشنامه های کاربردی با طیف امتیازدهی متنوع جهت مصاحبه ترک خدمت

 • تحلیل کاربردی

  تحلیل کاربردی قابلیت طراحی انواع تحلیل های کاربردی با هدف ریشه یابی علل و عوامل ترک خدمت کارکنان

 • یکپارچگی

  یکپارچگی اتصال با سامانه های مدیریت دانش، پرسنلی، حقوق و دستمزد و … جهت حفظ یکپارچگی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید