اتوماسیون تغذیه

Feeding Automation

Organize the schedule, quality and cost of food in one place

کاربرد سامانه

بسیاری از سازمان ها متناسب با ماهیت و ماموریت کاری خود، دارای رستوران یا ملزم به تامین غذا برای کارکنان خود می باشند و این موضوع هماند بسیاری از فرایندهای منابع انسانی، نیاز به مکانیزه کردن عملیات ارائه وعده های غذایی یا مدیریت نظارت بر پیمانکاران سلف سرویس بر اساس تشخیص مدیریت است که در نهایت موجب جلوگیری از اتلاف زمان و کاهش هزینه های سربار ناشی از عدم کنترل و نظارت دقیق می شود. سامانه اتوماسیون تغذیه برسا در بستری یکپارچه با سامانه های مرتبط، کلیه نیازهای فوق را پوشش می دهد.

مزایای شاخص سامانه


 • جامعیت

  جامعیت امکان تعریف انواع غذا و برنامه های غذایی به همراه قیمت و قابلیت رزرو برای کارکنان

 • مدیریت هزینه

  مدیریت هزینه قابلیت تعریف و محاسبه انواع سهمیه های یارانه غذایی برای کارکنان

 • یکپارچگی

  یکپارچگی اتصال دوسویه با سامانه های پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایند قابلیت تعریف انواع حالت های کاری کارکنان و تخصیص سهمیه غذایی متناسب با آن

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید

 • هوشمندی

  هوشمندی امکان تعریف انواع حالت های ماتریسی انتخاب غذا متناسب با سقف مجاز تعریف شده

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف