فرم ساز

در چرخه توسعه سامانه ها و فرآیندها، موضوع طراحی ساختار داده و فرمسازی به عنوان اولین محور طراحی مطرح است. در زیرساخت سیستم ساز یکی از مباحث مهم طراحی شیءگرای فرم های ورود اطلاعات و ایجاد جداول در سطح دیتابیس برای نگهداری اطلاعات می باشد.

این رویکرد برخلاف برخی نرم افزارهای BPMS که هویت مستقل برای فرم های اطلاعات قائل نیستند در نظام مند نمودن مدیریت اطلاعات بسیار حیاتی و حائز اهمیت می باشد.

طراحی فیلدهای اطلاعاتی در فرم ساز

مهم ترین بخش طراحی موجودیت ها، تنظیم ساختار نگهداری اطلاعات و طراحی فیلدهای اطلاعاتی میباشد. در سیستم ساز تنوع بالایی از فیلدهای اطلاعاتی قابل استفاده میباشد. به عنوان نمونه فیلدهای اطلاعاتی ذیل قابل استفاده می باشد.

  1. فیلدهای نگهداری اطلاعات پایه ای مانند فیلدهای متنی، عددی، تاریخ و زمان، چند مقداری، درست/نادرست و … که عمدتا بصورت تناظر یک به یک دارای یک فیلد اطلاعاتی در جدول ساخته شده در پایگاه داده میباشند.

  2. فیلدهای اطلاعاتی ارتباطی با ساختارهای سازمانی و کاربران سیستم

  3. فیلدهای اطلاعات ارتباطی بین موجودیتها مانند پیاده سازی روابط یک به یک، یک به چند، چند به چند با قابلیت شمولیت (Composite) ، روابط درختواره ای و گزارشات مرتبط.

  4. فیلدهای نگهداری فایل و تصاویر

  5. فیلدهای متفرقه

در واقع میتوان گفت تنوع فیلدهای اطلاعاتی و سادگی طراحی فرم های پیچیده یکی از نقاط قوت اصلی سیستم ساز محسوب می گردد.

فرم ساز

دستورات و دکمه ها

در فرم ساز برسا در کنار فیلدهای اطلاعاتی امکان طراحی دکمه ها و دستورات اجرایی نیز یکی از امکاناتی است که طراحان می توانند در طراحی فرم های اطلاعاتی از آن استفاده نمایند. اجرای دکمه ها هم با استفاده از دستورات پویای تعریف شده و هم با استفاده از برنامه نویسی امکان پذیر می باشد.

امنیت اطلاعات در فرم ساز

یکی از امکانات زیرساخت سیستم ساز در حوزه امنیت، قابلیت تعریف دسترسی برای موجودیت هاست که در چند بخش قابل تعریف می باشد:

  1. تنظیم دسترسی مشاهده و ویرایش در سطح فیلدهای اطلاعاتی

  2. تنظیم دسترسی ایجاد، ویرایش، حذف و مشاهده در سطح کلیت یک موجودیت

  3. تنظیم دسترسی به ازای هر رکورد اطلاعاتی از یک موجودیت

طراحی نما

در طراحی فرم های اطلاعاتی، قابلیت طراحی نما با استفاده از ویژگی کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) یکی از ویژگی های مهم محسوب میشود. در زیرساخت سیستم ساز امکان طراحی انواع نماهای مختلف بصورت چندستونی، استفاده از گروه بندی، تب های اطلاعاتی و … وجود دارد.

همچنین یک موجودیت میتواند تعداد نامحدودی نحوه نمایش با انواع نماها بر ای موقعیت های مختلف داشته باشد.

طراحی نما