سامانه بودجه و اعتبارات

امکانات نرم افزار بودجه و اعتبارات

 • نگهداری حساب ها و اطلاعات مربوط به فرایند اجرای بودجه شامل موافقت نامه ،تصویب ،ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، تامین اعتبار و مصرف اعتبارات به تفکیک حساب های مستقل

 • ثبت و نگهداری حساب های بودجه ای برحسب کلیه ی طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصول، فعالیت، طرح و پروژه به تفکیک حساب های مستقل

 • گزارش های مقایسه ای حاوی اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص یافته، کنترل تخصیص اعتبار (دریافتی از خزانه)، اعتبارات تامین شده (به تفکیک تعهدات و پرداخت های غیر قطعی نظیر تنخواه گردان پرداخت، پیش پرداخت و علی الحساب) و هزینه یا دارایی در جریان تکمیل یا ساخت

 • بودجه ریزی برمبنای نظام مالی تعهدی و نقدی

 • ثبت هزینه ها و درآمدها بر اساس برنامه و فعالیت های سازمان

 • امکان پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)

 • تامین اعتبار اسناد هزینه

 • ارائه گزارش تفریغ بودجه و تحقق منابع

 • امکان ثبت اسناد بر اساس فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه ها

 • امکان مقایسه بودجه مصوب با بودجه مصرفی در هر لحظه

 • ثبت و نگهداری حساب های بودجه ای برحسب کلیه طبقه بندی های قانونی نظیر برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه

 • گزارش دفاتر اعتبارات بر اساس اسناد هزینه قطعی یا غیر قطعی (اعتباری)

 • گزارش عملکرد سالانه بودجه براساس فرم های مصوب وزارت دارایی

 • گزارش جامع برحسب طبقه بندی های بودجه ای نظیر برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه

 • دارا بودن تمامی گزارشات و نمودارهای آماری استاندارد بودجه و اعتبارات به همراه امکان ساخت گزارشات و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز

 • قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه

 • تعیین حدود دسترسی برای کاربران

 • ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه ای