مدیریت گردش شغلی

Job Rotation Management

Work smarter, not harder. Quickly and easily create job rotation schedules

کاربرد سامانه

یکی از بزرگترین عوامل تعیین کننده موفقیت کسب و کارها، توانایی عملکرد اعضای آنها به عنوان تیم است. با افزایش رقابت میان کسب و کارها، تشویق روحیه خلاقانه در محل کار برای افزایش تولید و بهره وری و ایجاد ارتباطی سالم میان کارکنان، اهمیت خاصی پیدا کرده است. تشکیل تیم های کاری و توسعه روحیه کار تیمی در سازمان نیازمند بستری مناسب برای برنامه ریزی و سازماندهی فرایند مذکور می باشد. سامانه مدیریت تیم های کاری برسا با در نظر گرفتن کلیه نیازمندی های کار تیمی در سازمان و مدیریت پروژه های مشترک درون و بین واحدی، بستری ساده اما هوشمند را برای مدیریت فرایند کار تیمی فراهم نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • فرآیند محوری

  فرآیند محوریامکان تعریف انواع فرآیند جابجایی و گردش کار متناسب با رویه داخلی و قوانین هر سازمان

 • تنوع درخواست

  تنوع درخواست امکان ثبت درخواست جابجایی از سوی شاغل، واحد مبدا، واحد مقصد و منابع انسانی

 • تصمیم آگاهانه

  تصمیم آگاهانهامکان ورود اطلاعات مورد نیاز توسط شاغل و آگاهی از درصد تطابق خود با شغل های سازمان و شغل مدنظر پیش از هر گونه جابجایی

 • یکپارچگی

  یکپارچگیارتباط و یکپارچگی کامل با فرآیندهای ساختار، شناسنامه شغل و جذب

 • جستجوی هدفمند

  جستجوی هدفمندقابلیت جستجوی پیشرفته در بانک اطلاعاتی مشاغل اعم از شغل و گروه های شغلی با انواع حالت های فیلترینگ

 • هوشمندی

  هوشمندیقابلیت سنجش میزان انطباق شغل و شاغل به صورت امتیازی و داشبوردی در کوتاه ترین زمان ممکن و فقط با ورود اطلاعات

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.