مدیریت استعداد و جانشین پروری

Talent & Succession Management

Ignite the power of your employees

کاربرد سامانه

تقاضاي رو به افزایش کارفرمایان براي جذب نیروهاي ماهر از سویی و تمایل کارکنان براي تصاحب و در اختیار گرفتن مشاغل با ارزش از سوي دیگر، موجب شده است که نبرد و مبارزه اي شکل بگیرد که باید آن را جنگ استعدادها بنامیم. در این نبرد سازمان هاي موفق تلاش می کنند تا با به کارگیري راهبردهاي مناسب بتوانند استعدادهایی را که براي تداوم حیاتشان ضروري هستند، شناسایی و نگهداري نمایند. بدین منظور، سازمانها باید بدانند با چه نیازهایی در حال حاضر و در آینده رو به رو هستند تا بتوانند طبق آن استعدادهاي بالقوه و بالفعل را از میان کارکنان شناسایی و به عبارت دیگر، قادر باشند استعدادها را مدیریت نمایند. یکی از ابزارهاي مدیریت استعداد و تأمین نیروهاي زبده براي مشاغل حیاتی و کلیدی سازمان ایجاد برنامه اي به نام جانشین پروري است. جانشین پروري برنامه اي است که طی آن افراد مناسب براي تصدي سمت هاي مدیریتی رده بالا و اصلی یک سازمان از میان افراد واجد شرایط و با استعداد برگزیده می شوند. سامانه طراحی شده کلیه موارد فوق الذکر را بصورت یکپارچه با سایر سامانه های مرتبط این فرآیند پوشش می دهد.

مزایای شاخص سامانه


 • مدل شایستگی

  مدل شایستگی امکان تعریف انواع مدل شایستگی برای انواع سطوح سازمانی با انواع مصادیق رفتاری مثبت و منفی قابل تشخیص توسط سامانه

 • مشاغل کلیدی

  مشاغل کلیدی امکان تعریف انواع عوامل شناسایی مشاغل حیاتی و کلیدی با انواع طیف امتیازدهی

 • شناسایی استعدادها

  شناسایی استعدادها امکان تعریف انواع روش های شناسایی استعدادها نظیر ماتریس عملکرد پتانسیل (9 Box Model)

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط کامل با سامانه های مرتبط نظیر مدیریت عملکرد، پرسنلی، ساختار، آموزش و کانون ارزیابی به جهت سرعت و دقت سامانه در شناسایی و توسعه استعدادها

 • پروفایل فردی

  پروفایل فردی امکان طراحی و تشکیل پروفایل فردی برای کلیه افراد شرکت کننده در فرآیند به همراه برنامه های توسعه فردی (IDP)

 • خزانه استعداد

  خزانه استعداد امکان تشکیل خزانه استعدادها (Talent Pool) جهت نگهداری اطلاعات استعدادهای سازمانی با قابلیت انواع جستجو و بهره برداری از آن

 • تنوع روش

  تنوع روش امکان تعریف و اجرایی نمودن انواع روش های جانشین پروری نظیر ستاره هفت پر (7-Pointed Star)

 • سنجش سنجه ها

  سنجش سنجه ها امکان تعریف و سنجش هوشمند انواع سنجه ها در سامانه جهت سنجش اثربخشی فرآیند و آگاهی از وضعیت موجود

 • هوشمندی

  هوشمندی امکان مقایسه و جمع بندی نهایی با تعریف وزن هر یک از عوامل و نهایی سازی امتیازات ارزیابی شوندگان در جلسه Wash up

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.