شناسنامه و گریندینگ شغل

Job Analysis & Grading

First compile a standard job id, then give points and grade

کاربرد سامانه

این سامانه قابلیت تجزیه و تحلیل و ارزشیابی و گریدینگ مشاغل را با استفاده از بهروزترین روشها نظیر Hey، O’net وG20 دارا بوده و مشاغل را از ابعاد مختلف و جامع بررسی و تحلیل نموده و خروجی را در قالب شناسنامه شغل در دو بعد شرح شغل و شرایط احراز شغل برای کلیه مشاغل سازمان فراهم می نماید. خروجی های شناسنامه شغل به عنوان ورودی اصلی زیرسیستم جذب و استخدام، ارزیابی و مدیریت عملکرد، آموزش، حقوق و دستمزد، توسعه مدیران، ایمنی و بهداشت و … بکار می رود. قابلیت دیگر این سامانه، استانداردسازی وظایف است که در قالب یک ماژول در درون شناسنامه شغل تعبیه گردیده است که با استفاده از روشی نوین و کاربردی، امکان استخراج وظایف مشاغل را بصورت استاندارد فراهم نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • استاندارسازی وظایف

  استاندارسازی وظایف تدوین و استخراج وظایف هرشغل به ساده ترین شکل ممکن و بصورت یک فرمت استاندارد و هوشمند با استفاده از بانک های اطلاعاتی

 • مدل ترکیبی

  مدل ترکیبی تجزیه و تحلیل مشاغل بصورت جامع و منطقی با تلفیقی از مدل های G20، Hey و O’net

 • یکپارچه با آموزش

  یکپارچه با آموزش تامین ورودی اصلی نیازسنجی آموزش بصورت هوشمند بلافاصله پس از استانداردسازی وظایف

 • یکپارچه با جذب

  یکپارچه با جذب اتصال کامل سامانه جذب به آیتم های مورد نیاز شناسنامه شغل بعنوان استاندارد شغل و رتبه بندی داوطلبان بر همین اساس

 • یکپارچه با مدیریت عملکرد

  یکپارچه با مدیریت عملکرد ارتباط دوسویه به واسطه مشاهده شاخص های عملکردی در قالب شناسنامه شغل و فراخوان وظایف در سامانه مدیریت عملکرد

 • یکپارچه با جبران خدمات

  یکپارچه با جبران خدمات اتصال خروجی ارزشیابی شغل به جبران خدمات متناسب با رویه هر سازمان

 • صرفه جویی در زمان

  صرفه جویی در زمان طراحی هوشمند بصورت محاسبه ارزش و گرید شغل بلافاصله پس از تایید و تصویب شناسنامه شغل و پرهیز از دوباره کاری و اتلاف زمان

 • بانک اطلاعات غنی

  بانک اطلاعات غنی وجود بانک های اطلاعات کاربردی نظیر بانک وظایف، بانک رشته های تحصیلی و … با هدف کالیبره کردن داده ها، امکان بهره مندی از وظایف مشابه در مشاغل گوناگون و تسریع در اجرای فرآیند

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان تغییر کلیه آیتم های شناسنامه و گریدینگ شغل در سطح ابعاد، طیف و داده

 • هوشمندی

  هوشمندی جلوگیری حداکثری از خطاها و سوگیری های انسانی با اعمال محدودیت ها و پیشنهادهای هوشمندانه با هدف ارزشیابی و گریدینگ منطقی و عادلانه

 • فرآیند محوری

  فرآیند محوری امکان تعریف خبره شغل، قابلیت تفویض دسترسی مشاهده و ویرایش افراد و گردش فرم تا هر سطحی متناسب با فرآیند و روال داخلی هر سازمان

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.