سامانه جلسات و مصوبات

معرفی

از طريق سامانه جلسات و مصوبات، تقويم و قرار ملاقات كاربرمی تواند زمان بندی انجام كارها، قرارهای ملاقات، تعطيلی های سازمانی و مرخصی هاي شخصی و … را مشاهده و از امكانات مختلفی استفاده نمايد. این سیستم از زیرمجموعه های نرم افزار حوزه اداری است که بر اساس سیستم ساز شرکت برسا توسعه و پایه ریزی شده است.

امکانات سامانه جلسات و مصوبات


  • تعريف تقويم و ساعات كاری برای هر شخص به طور مجزا

  • مشاهده زمانبندی روزانه، هفتگی يا ماهيانه

  • واسط كاربری بسيار ساده و كارامد

  • امكان تنظيم جلسه و تعيين عنوان جلسات، محل جلسه، زمان شروع، زمان پايان و زمان يادآوری

  • امكان دسته بندی جلسات براساس نوع آن ها

  • امكان يادآوری جلسات پيش از شروع آن حتی براي افرادی كه خارج از شركت هستند و يا افراد داخلی كه پشت ميز خود حضور ندارند از طريق SMS و يا پست الكترونيک

  • امكان در نظر گرفتن فايل های ضميمه نظير دستور جلسه، صورت جلسه، فايل ارائه و ساير مستندات مربوطه

  • امكان اشتراک گذاری تقويم با تنظيم دسترسی مشاهده يا ويرايش. مثلاً منشی می تواند برای مدير جلسه تنظيم كند يا از برنامه كاری او مطلع شود.

  • امكان مشاهده چند تقويم در كنار يكديگر و پيدا كردن زمان خالی برای تنظيم جلسات

  • امكان دعوت از افراد مورد نياز برای حضور در جلسه

سیستم جلسات و مصوبات