مدیریت کمیته انضباطی

Disciplinary Committee Management

A tool to help implement organizational ethics, values and culture

کاربرد سامانه

پایبندی به اصول اخلاقی و کاری سازمان در جهت تعهدات و وظایف مشخص شده توسط کارکنان از جمله مسئولیت های ایشان نسبت به سازمان می باشد. در همین راستا نیز آیین نامه انضباطی به منظورآگاه سازی کارکنان با ارزش های موسسه و ایجاد محیطی سالم و منظم در جهت بالا بردن سطح کیفی خدمات و رعایت حقوق انسانی و شئونات اخلاقی، با توجه به مقررات قانون کار و آیین نامه هاي مربوطه تنظیم می گردد. این سامانه در جهت مدیریت این نظم و انضباط با رویکردی سیستماتیک دیدگاه مناسبی را در این حوزه ترسیم می نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • فرآیند محوری

  فرآیند محوری قابلیت تعریف فرآیند کمیته انضباطی متناسب انواع رویه های داخلی سازمان و رعایت مفاد قانونی

 • مدیریت جلسات

  مدیریت جلسات مدیریت جلسات کمیته با قابلیت تدوین پروفایل فردی برای اعضاء و اطلاع رسانی خودکار و ارسال و نگهداری صورتجلسات

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط با فرآیند پرسنلی جهت موارد نیازمند درج در پرونده و نیز پیشخوان کارکنان جهت اطلاع رسانی نتابج جلسه

 • مصادیق تخلف و تشویق

  مصادیق تخلف و تشویق تعریف انواع مصادیق تخلفات و تشویقات متناسب با آیین نامه انضباطی هر سازمان و امکان تخصیص آن در جلسات کمیته

 • ثبت اعتراض

  ثبت اعتراض قابلیت ثبت اعتراض نسبت به نتیجه جلسات کمیته و دریافت پاسخ در کارتابل فردی

 • رای گیری سیستمی

  رای گیری سیستمی قابلیت معرفی داوطلبان نمایندگی کارکنان در کمیته در داخل سازمان و برگزاری رای گیری در داخل سامانه با خروجی سریع نتایج

 • پنل مدیریتی

  پنل مدیریتی قابلیت مدیریت فرآیند و محتوای کامل فرآیند مدیریت دانش از طریق ابزارهای جامع و کاربردی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.

 • پویایی در سوابق

  پویایی در سوابق قابلیت نگهداری اطلاعات و جستجوی پیشرفته بر مبنای انواع کلیدواژه ها در داخل سامانه