فرایند توسعه و توانمندسازی

Development & Empowerment Process

Have a plan to develop your employees, a strong team will be your trump card

ماهیت فرایند

پس از شناسایی و جذب افراد و طراحی بسته جبران خدمات جهت نگداشت ایشان، مهمترین فرایند به ویژه در دنیای رقابتی امروز، موضوع توسعه و توانمندسازی کارکنان است. بدون شک، طراحی یک فرایند جامع و یکپارچه توسعه برای کارکنان یک بازی برد- برد است چرا که موضوع رشد و یادگیری برای نیروهای دانشی و با استعداد، عاملی بسیار مهم جهت انتخاب سازمان و ماندگاری در آن بوده و برای سازمان نیز نیروی انسانی توسعه یافته و باکیفیت بعنوان مزیت رقابتی بسیار مهم محسوب می گردد. در همین راستا، برسا مجموعه ای از زیرسیستم های منابع انسانی را در قالب 11 سامانه جامع و یکپارچه تحت عنوان فرایند توسعه و توانمندسازی طراحی نموده است که به تفکیک در ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.