فرایند توسعه و توانمندسازی

Development & Empowerment Process

Have a plan to develop your employees, a strong team will be your trump card

 

ماهیت فرایند

پس از شناسایی و جذب افراد و طراحی بسته جبران خدمات جهت نگداشت ایشان، مهمترین فرایند به ویژه در دنیای رقابتی امروز، موضوع توسعه و توانمندسازی کارکنان است. بدون شک، طراحی یک فرایند جامع و یکپارچه توسعه برای کارکنان یک بازی برد- برد است چرا که موضوع رشد و یادگیری برای نیروهای دانشی و با استعداد، عاملی بسیار مهم جهت انتخاب سازمان و ماندگاری در آن بوده و برای سازمان نیز نیروی انسانی توسعه یافته و باکیفیت بعنوان مزیت رقابتی بسیار مهم محسوب می گردد. در همین راستا، برسا مجموعه ای از زیرسیستم های منابع انسانی را در قالب 11 سامانه جامع و یکپارچه تحت عنوان فرایند توسعه و توانمندسازی طراحی نموده است که به تفکیک در ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

سامانه های فرایند جبران خدمات و نگهداشت

سامانه های فرایند جبران خدمات و نگهداشت


 • ارزیابی عملکرد

  سامانه ای جهت ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف ارتقاء شایستگی و بهره وری مشاهده فرآیند
 • مدیریت عملکرد

  سامانه ای جهت پیاده سازی نظام مدیریت عمکلرد کارکنان با تکیه بر مربیگری و طرح توسعه فردی مشاهده فرآیند
 • گریدینگ شخصی و ارتقا افقی

  سامانه ای جهت ارزشیابی و گریدینگ کارکنان و تعیین مسیر پیشرفت حرفه ای برای ارتقا افقی مشاهده فرآیند
 • آموزش و یادگیری

  سامانه ای جهت نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی فرایند آموزش کارکنان مشاهده فرآیند
 • تحلیل و توسعه شایستگی ها

  سامانه ای جهت مدیریت کانون های ارزیابی و توسعه و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود مرتبط با شایستگی افراد مشاهده فرآیند
 • مدیریت استعداد و جانشین پروری

  سامانه ای جهت شناسایی استعدادهای سازمانی و برنامه ریزی برای جایگزینی پست های استراتژیک مشاهده فرآیند
 • مدیریت گردش شغلی

  سامانه ای جهت مدیریت فرایند جابجایی داخلی با قابلیت سنجش امکان پذیری گردش شغلی مشاهده فرآیند
 • مدیریت تیم های کاری

  سامانه ای جهت سازماندهای تیم های کاری و فرایند ارتباطات داخلی به سهولت اما با هوشمندی مشاهده فرآیند
 • مدیریت دانش

  سامانه ای جهت فرهنگ سازی و پیاده سازی فرایند ثبت و انتقال دانش ضمنی و صریح به عنوان سرمایه ای ارزشمند مشاهده فرآیند
 • پیشنهادات و نوآوری مستمر

    سامانه ای جهت توسعه فرهنگ خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی توسط کارکنان در راستای بهبود مستمر مشاهده فرآیند
 • مدیریت کمیته انضباطی

  سامانه ای جهت برنامه ریزی و اداره جلسات کمیته ها از جمله کمیته انضباطی مشاهده فرآیند