سلامت کارکنان

Comprehensive Employee Health

Monitor health and safety of your employees

کاربرد سامانه

موضوع سلامت کارکنان پیش از ورود به سازمان و حین خدمت و نیز مباحث ایمنی کار در زمان همکاری ایشان، از جمله مهترین الزامات کاری در هر مجموعه ای است. سازمان می بایست پرونده کاملی از اطلاعات مرتبط با سلامت کارکنان داشته و بصورت مستمر آن را پایش نموده و متناسب با چالش های به وجود آمده، اقدام نماید. همچنین پایش مستمر شرایط کاری به لحاظ ایمنی و مباحث ارگونومیک نیز از جمله اقدامات ضروری به ویژه در محیط های صنعتی می باشد. سامانه سلامت جامع کارکنان برسا با در نظر گرفتن کلیه مبانی و اصول ایمنی و استانداردهای کاری، بستری هوشمند را برای مدیریت این فرایند مهم فراهم نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • پروفایل سلامت

  پروفایل سلامت قابلیت طراحی و تکمیل اطلاعات سلامت کارکنان در قالب پروفایل سلامت متناسب با روال داخلی سازمان

 • روندیابی

  روندیابی امکان مشاهده انواع روندهای مرتبط با هر آیتم در داخل پروفایل سلامت کارکنان پرسنلی

 • پروفایل ارگونومی

  پروفایل ارگونومی امکان طراحی و تکمیل اطلاعات مرتبط با ارگونومی فضای کاری سازمان و تعریف اقدامات اصلاحی در صورت نیاز

 • یکپارچگی

  یکپارچگی اتصال دوسویه با سامانه های پرسنلی، جذب، شناسنامه شغل و گردش شغلی

 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایندامکان تعریف ارتباطات داخلی به جهت ارائه گزارش مرتبط با سلامت فرد و موثر در ادامه همکاری یا جابجایی شغلی کارکنان

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعهو هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید