فرایند جبران خدمات و نگهداشت

Compensation & Retention Process

Manage all finances, benefits and welfare of employees in an integrated manner

ماهیت فرایند

تبلور بهترین طراحی ها در حوزه منابع انسانی در پیاده سازی و اجرای حرفه ای و بدون خطای سیستم جبران خدمات می باشد و با توجه به تاثیرات انگیزشی و تبعات مالی و قانونی این فرایند، از اهمیت و حساسیت ویژه ای در هر سازمان برخوردار است. در همین راستا، برسا مجموعه ای از زیرسیستم های منابع انسانی در حوزه حقوق و دستمزد، مزایا و امور رفاهی کارکنان را در قالب 10 سامانه جامع و یکپارچه تحت عنوان فرایند جبران خدمات و نگهداشت طراحی نموده است که به تفکیک در ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.