فرایند جبران خدمات و نگهداشت

Compensation & Retention Process

Manage all finances, benefits and welfare of employees in an integrated manner

ماهیت فرایند

تبلور بهترین طراحی ها در حوزه منابع انسانی در پیاده سازی و اجرای حرفه ای و بدون خطای سیستم جبران خدمات می باشد و با توجه به تاثیرات انگیزشی و تبعات مالی و قانونی این فرایند، از اهمیت و حساسیت ویژه ای در هر سازمان برخوردار است. در همین راستا، برسا مجموعه ای از زیرسیستم های منابع انسانی در حوزه حقوق و دستمزد، مزایا و امور رفاهی کارکنان را در قالب 10 سامانه جامع و یکپارچه تحت عنوان فرایند جبران خدمات و نگهداشت طراحی نموده است که به تفکیک در ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

سامانه های فرایند جبران خدمات و نگهداشت

سامانه های فرایند جبران خدمات و نگهداشت


 • حضور و غیاب

  سامانه ای جهت مدیریت کلیه ترددها و انواع شیفت های کاری و محاسبات کارکردی با قابلیت تعریف فرایندهای موثر

  مشاهده فرآیند
 • احکام و قراردادها

  سامانه ای جهت تعریف و محاسبه انواع عوامل حکمی به عنوان پایه حقوق و دستمزد و نیز ارائه مکانیزه قراردادهای کاری

  مشاهده فرآیند
 • حقوق و دستمزد

  سامانه ای جهت محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان در سریع ترین زمان ممکن و بدون خطای سیستمی

  مشاهده فرآیند
 • مدیریت مزایا

  سامانه ای جهت طراحی و مدیریت بسته مزایای نقدی و غیرنقدی سازمان

  مشاهده فرآیند
 • سلامت جامع کارکنان

  سامانه ای جهت پایش مستمر و مداوم وضعیت سلامت و ایمنی کارکنان

  مشاهده فرآیند
 • مدیریت وام و تسهیلات

  سامانه ای جهت استقرار عدالت توزیعی و رویه ای در حوزه تخصیص تسهیلات

  مشاهده فرآیند
 • هتل داری

  سامانه ای جهت مدیریت اماکن اقامتی و فرایند هتل داری در سازمان

  مشاهده فرآیند
 • مدیریت سفر

  سامانه ای جهت مدیریت انواع سفرهای کاری و رفاهی متناسب با رویه سازمان

  مشاهده فرآیند
 • اتوماسیون تغذیه

  سامانه ای جهت مکانیزه نمودن هوشمند سیستم تغذیه با قابلیت و انعطاف بالا

  مشاهده فرآیند
 • مدیریت رویدادهای ورزشی

  سامانه ای جهت مدیریت حرفه ای انواع رویدادهای سرگرمی و ورزشی در سازمان

  مشاهده فرآیند