اهداف و چشم انداز برسا

یکی از عمده ترین مسائلی که موسسین برسا با آن روبرو بودند درکنار از حوزه فعالیت، فرآیند توسعه نرم افزار بود. در واقع برسا بزرگترین چالش پیش روی شرکتهای نرم افزاری را مدلهای نامناسب توسعه نرم افزار ارزیابی می نمودند. و با هدف رفع این مشکلات و ایجاد یک بستر بومی برای تولید نرم افزار سعی در رشد و تعالی حوزه برنامه نویسی و تولید نرم افزار دارد.

تغییر رویه در تولید توسعه نرم افزاری در سال های اخیر نشان دهنده صحیح بودن اهداف و چشم انداز برسا و درست قرار گرفتن آن در این راه بوده است.
درکنار حل این مشکل اهدافی مانند موراد زیر را نیز دنبال می کردند:

اهداف برسا


  1. طراحی روشهای چابکتر و پویاتر در حوزه مدیریت فرآیند توسعه نرم افزارهای سازمانی نسبت به متدولوژی نظیر RUP
  2. ایجاد یک زیرساخت برای توسعه سریعتر و با کیفیت تر سیستم های اطلاعاتی
  3. تحقق انعطاف در فرآیند تولید نرم افزار و نزدیک نمودن مشتری نهایی به فضای تولید
  4. افزودن کلمه سیستم ساز به واژگان توسعه نرم افزاری

چشم انداز