حضور و غیاب

Attendance Tracking

The evolution of time tracking

کاربرد سامانه

کاربرد سامانه حضور و غیاب، دریافت و کنترل اطلاعات کارکرد پرسنل سازمان و تهیه گزارشات متنوع در مورد ساعات حضور و غیاب کارکنان با توجه به برنامه های کاری تعریف شده برای هر دسته از کاربران می باشد. از فعالیت های مهم این سامانه، محاسبه و ارسال خودکار اطلاعات حضور و غیاب جهت انجام محاسبات حقوق کارکنان می باشد.

مزایای شاخص سامانه


 • جامعیت

  جامعیت امکان تعریف انواع شیفت های کاری و اطلاعات تردد

 • هوشمندی

  هوشمندی اعمال و بروزرسانی انواع تغییرات فرآیندی متناسب با تعاریف پایه مندرج در سامانه

 • فرآیند محوری

  فرآیند محوریپوشش کلیه فرایندهای مرتبط با سامانه حضور و غیاب اعم از مرخصی، ماموریت، مجوز اضافه کار، تردد دستی، تغییر و تعویض شیفت

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان تعریف و جاری سازی انواع ساختارهای رسمی و غیررسمی مجزا و مرتبط با یکدیگر متناسب با رویه های قانونی و عملیاتی سازمان

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط یک سویه و دوسویه با کلیه سامانه ها به عنوان شاکله سازمان و بستر اصلی کلیه فرآیندهای منابع انسانی و به جهت حفظ یکپارچگی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویاامکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.