هوشمندی سازمانی

معرفی دولت هوشمند

در عصر دیجیتال، الکترونیکی سازی خدمات دولت، تنها اولین گام به سوی تحقق دولتی در تراز این عصر است، در این مسیر، بزنگاه بعدی که با آن فاصله کمی داریم، دولت هوشند می باشد. دستگاه های اجرایی سرشار از داده هایی هستند که بکارگیری آنها در بهبود عملکرد و اتخاذ تصمیمات و سیاست های صحیح تر و موثر تر بسیار تاثیر گذار خواهد بود. برای این امر لازم است تا از فناوری های تحلیل داده ، بصری سازی داده، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و … به شکل مطلوب استفاده کرد.

شرکت برسا نوین رای با علم به این موضوع، اقدام به توسعه راهکار هوشمندی سازمانی نموده است که به عنوان جزئی از راهکار جامع دولت الکترونیک، زمینه ساز تحقق دولت هوشمند در سازمان ها می باشد.

هوشمندی سازمانی را می توان در دو حوزه ی هوش تجاری (Business Intelligence) و هوش مصنوعی (AI) پیگیری کرد و راهکار جامع دولت الکترونیک نیز مبتنی بر این دسته بندی دو سامانه تصمیم یار و رصد را در اختیار سازمانها قرار می دهد.

اجزا راهکار هوشمندی سازمانی و دولت الکترونیک

اجزا راهکار هوشمندی سازمانی


تصمیم یار

Decision Mate

مشاهده سیستم

رصد

Observation

مشاهده سیستم