سامانه رصد

هر سازمان بسته به ماهیت و نوع ماموریت خود درگیر انواع رویدادهایی است که به صورت آشکار و پنهان رخ می دهند و شناسایی و انجام اقدام مناسب بابت آنها میتواند تاثیر بزرگی در بهبود عملکرد سازمان داشته باشد.

شناسایی چنین رویدادهایی در بسیاری از موارد به صورت دستی غیر ممکن است و لازم است تا از فناوری های هوش مصنوعی برای شناسایی الگوها و رویدادهای مشکوک استفاده نمود.

سامانه رصد این قابلیت را دارد تا با اتصال به مخزن داده های سازمان و سایر داده های عمومی در دسترس و تحلیل داده مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین (ML) و یادگیری عمیق (DL)، روندهای مشکوک را شناسایی نموده و حتی وقوع رویدادها را پیش بینی نماید و در صورت نیاز اقداماتی را به صورت خودکار انجام دهد.

در این سامانه بخشی جهت تعریف رویدادها و سنجه های تشخیص رویداد و بخشی جهت تعریف مکانیزمهای خودکار جهت پاسخ به رویداد در نظر گرفته شده است.

امکانات سامانه رصد


 • امکان تعریف الگوریتم های هوش مصنوعی در سامانه رصد

  امکان تعریف و سفارشی سازی الگوریتم های هوش مصنوعی

 • امکان تعریف انواع رویدادها در سامانه رصد

  امکان تعریف انواع رویدادها

 • امکان تعریف انواع اقدامات خودکار مبتنی بر رویدادها در سامانه رصد

  امکان تعریف انواع اقدامات خودکار مبتنی بر رویدادها

 • امکان اتصال به انواع پایگاه های داده در سامانه رصد

  امکان اتصال به انواع پایگاه های داده

 • یکپارچه با سامانه تصمیم یار

  یکپارچه با سامانه تصمیم یار