فرایند جذب و بکارگماری

Recruitment & Employment Process

Acquisition, recruitment and socialization the talents based on structure and job id

ماهیت فرایند

بدون شک فرایند شناسایی، جذب و بکارگماری نیروهای موثر بر ای هر سازمانی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. طراحی یک فرایند جذب اصولی نیازمند در نظر گرفتن پیش نیازها و اتصال منطقی آنها به یکدیگر است و در همین راستا، برسا مجموعه ای از زیرسیستم های منابع انسانی در قالب 6 سامانه جامع و یکپارچه را تحت عنوان فرایند جذب و بکارگماری طراحی نموده است که به تفکیک در ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.