نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

Human Resource Planning

How many people in what time we need

کاربرد سامانه

برنامه ریزی منابع انسانی فرآیندی است که معین می کند سازمان برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه قابلیت هایی، برای چه مشاغلی و در چه زمانی نیاز دارد. به وسیله برنامه ریزی منابع انسانی نیازهای سازمان به منابع انسانی تجزیه و تحلیل و به گونه ای پیش بینی و برنامه ریزی می شود که هرگاه در هر جای سازمان، پستی خالی شد منابع انسانی شایسته ای برای تصدی آن پست شناسایی شده و آماده باشند. نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی برسا با پوشش کلیه گام های این فرآیند و اتصال به سایر فرآیندهای مرتبط، برنامه ریزی منابع انسانی برای سازمان را تا حد امکان مکانیزه و هوشمند نموده است.

مزایای شاخص نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی


 • استاندارسازی وظایف با نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  استاندارسازی وظایف امکان تعریف انواع فرآیندهای داخلی جذب، طراحی انواع فرم های مورد نیاز نظیر فرمت رزومه وشاخص های ارزیابی داوطلب با تعیین وزن و امتیاز

 • بانک موجودی در نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  بانک موجودی ارائه لیست به روز منابع انسانی موجود سازمان به همراه کلیه اطلاعات مورد نیاز نظیر شایستگی های تخصصی و عمومی، تحصیلات، تجربه و غیره

 • استفاده از تحلیل زنجیره مارکف در نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  تحلیل زنجیره مارکف براورد منابع انسانی مورد نیاز سازمان از طریق تکنیک تحلیل زنجیره مارکف برای 5 سال آینده

 • تکنیک دلفی در نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  تکنیک دلفی براورد منابع انسانی مورد نیاز سازمان و نیز عرضه از منابع داخلی با تکنیک دلفی

 • کارسنجی - زمان سنجی در نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  کارسنجی – زمان سنجی براورد منابع انسانی مورد نیاز سازمان مبتنی بر فرآیندهای کاری با دقت و هوشمندی بالا

 • یکپارچگی نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  یکپارچگی اتصال به فرآیندهای ساختار، پرسنلی و شناسنامه شغل جهت براورد تقاضا و عرضه جامع منابع انسانی و اتصال به فرآیند جذب به عنوان ورودی اصلی

 • گزارشات پویا در نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی - قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.