ارزیابی مدل تعالی منابع انسانی

HR Excellence Model Assessment

The first step in advancement is to identify the current situation

کاربرد سامانه

مدل ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نقشه راهی برای تعالی و سازوکاری برای ارزیابی مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی است تا تصویر روشن و اطلاعات کمی و کیفی مناسب، معتبر و سیستماتیک و یکپارچه از وضعیت تعالی منابع انسانی و عملکرد حوزه مدیریت منابع انسانی دستگاه های اجرایی را نشان دهد. این مدل شامل جهت دهنده ها (6000 امتیاز)، فرآیندهای منابع انسانی (14000 امتیاز)، نگرش های منابع انسانی (12000 امتیاز) و نتایج (2000 امتیاز) می باشد که سازمان های دولتی قادر خواهند بود بر این اساس مورد ارزیابی قرار گرفته و وضعیت موجود منابع انسانی سازمان را ترسیم نموده و مبتنی بر آن، نقشه راه و پروژه های بهبود در راستای حرکت به سمت تعالی و بلوغ سازمانی در این حوزه را تعریف و عملیاتی نمایند. سامانه ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی برسا این امکان را برای سازمان ها فراهم می نماید تا به شکلی کاملا سیستماتیک، وضعیت تعالی مدیریت منابع انسانی خود را در بستر هوشمند نرم افزار ارزیابی و تحلیل نمایند.

مزایای شاخص سامانه


 • کانون ارزیابان

  کانون ارزیابان امکان تعریف نقش های سرارزیاب و ارزیابان برای ارزیابی داخلی و تخصیص صفحه اختصاصی برای هر نقش

 • داشبورد سازمانی

  داشبورد سازمانی تعیین نتایج ارزیابی و نگرش های منابع انسانی در قالب داشبوردهای سازمانی

 • نگرش سنجی

  نگرش سنجی تکمیل پرسشنامه نگرش سنجی بصورت انلاین توسط کارکنان سازمان و مشاهده آنلاین وضعیت هر یک از متغیرهای 10گانه رفتاری در قالب تحلیل های کاربردی جداگانه

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.

 • نتایج منابع انسانی

  نتایج منابع انسانی امکان محاسبه هوشمند سنجه های منابع انسانی از طریق اتصال به سامانه های مرتبط منابع انسانی

 • هوشمندی

  هوشمندی تعیین امتیاز اکتسابی و وضعیت و سطح بلوغ جهت دهنده ها، فرآیندها و نتایج منابع انسانی بلافاصله پس از تکمیل اطلاعات کاربرگ ها و امتیاز کلی از 34000 امتیاز

 • خود ارزیابی

  خود ارزیابی امکان ارزیابی داخلی وضعیت تعالی مدیریت منابع انسانی سازمان و شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود

 • گزارش بازخور

  گزارش بازخور امکان دریافت گزارش بازخور بصورت پیش نویس آماده با فرمت قابل ویرایش متناسب هر سازمان

 • فضای تعاملی

  فضای تعاملی امکان فضای گفتگو ویژه تیم های ارزیابی در راستای بررسی امتیازات و اجماع نهایی

 • پروژه های بهبود

  پروژه های بهبودتعریف پروژه های بهبود مورد نیاز در هر بخش متناسب با نتایج و تشخیص و تفسیر تیم ارزیابی

 • یکپارچگی

  یکپارچگی امکان اتصال هر فرآیند به سامانه مربوطه و سنجش روند بهبود وضعیت فرآیند و سنجه های آن

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع