گریدینگ شخصی و ارتقاء افقی

Personal Grading & Horizontal Career

Professional career, unlimited path of employee’s development

کاربرد سامانه

این سامانه قابلیت ارزیابی و گریدینگ شاغلین سازمان را فراهم نموده و همزمان با طراحی مسیر پیشرفت افقی، این امکان را فراهم می سازد تا سازمان برای کلیه رده های شغلی مسیر پیشرفت فراهم نموده و در اختیار کلیه شاغلین قرار گیرد تا کارکنان قادر باشند نحوه ارزشیابی و پیشرفت افقی خود را مشاهده نمایند. خروجی دیگر این سامانه، به عنوان ورودی اصلی سیستم حقوق و دستمزد قابل اعمال می باشد که ارزش و گرید کارکنان را فراهم نموده و بخش پویای سیستم حقوق و دستمزد را طراحی و اعمال می نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • کار راهه افقی

  کار راهه افقی امکان مدیریت یکی از اصلی ترین چالش های حوزه منابع انسانی و عامل اصلی ترک خدمت نیروهای کلیدی و با استعداد سازمان و رفع محدودیت های ناشی از ساختار و ارتقاء عمودی

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان تعریف پویای انواع رده های سازمانی، انواع گریدها و طبقات حرفه ای و انواع سیستم امتیازدهی

 • یکپارچه با جبران خدمات

  یکپارچه با جبران خدمات همراستایی کامل با مدل 4p و تعیین گرید شاغل جهت محاسبه حقوق و دستمزد

 • یکپارچه با مدیریت عملکرد

  یکپارچه با مدیریت عملکرد ارتباط کامل با سامانه مدیریت عملکرد به جهت اهمیت و محاسبه امتیاز عملکرد در گرید شخصی کارکنان

 • یکپارچه با مدیریت دانش

  یکپارچه با مدیریت دانش اتصال با سامانه مدیریت دانش در راستای پوشش فعالیت های ویژه کارکنان در ارتقاء افقی

 • یکپارچه با نظام پیشنهادات

  یکپارچه با نظام پیشنهادات اتصال با سامانه نظام پیشنهادات به جهت اهمیت پیشنهادات و نوآوری در ارتقاء افقی کارکنان

 • یکپارچه با آموزش

  یکپارچه با آموزش اتصال کامل با سامانه آموزش به جهت ارتباط طرح توسعه فردی با آموزش کارکنان و به جهت تسهیل ارتباطات و افزایش سرعت محاسبه گرید شخصی

 • یکپارچه با پرسنلی

  یکپارچه با پرسنلی ارتباط کامل با سامانه پرسنلی به جهت اهمیت اطلاعات افراد شامل تحصیلات و تجربه بعنوان ارکان اساسی محاسبه ارزش و گرید شخصی

 • همراستا با استراتژی

  همراستا با استراتژی لحاظ نمودن کلیه عوامل ارزشیابی گرید شخصی همراستا با استراتژی و ماموریت سازمان

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.