جذب و استخدام

Recruitment

Win the battle for top talent

کاربرد سامانه

فرآیند جذب یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است که از اهمیت بسیار بالایی برای سازمان ها برخوردار است. سامانه جذب و استخدام برسا با در نظر گرفتن کلیه نیازهای یک مجموعه در این حوزه از صفر تا صد این فرآیند را طراحی نموده و متولیان منابع انسانی در سازمان قادر خواهند بود با این سامانه، کلیه عملیات مربوط به اعلام نیاز شغلی سازمان مبتنی بر ساختار، اطلاع رسانی به جامعه هدف، بررسی و غربال رزومه ها، تطابق وضعیت داوطلبان با شرایط استاندار شغل مدنظر از طریق طراحی و اجرای انواع آزمون های تخصصی و عمومی، امتیازدهی و رتبه بندی داوطلبان و نهایتا جذب افراد را مدیریت نماید.

مزایای شاخص سامانه


 • استاندارسازی وظایف

  استاندارسازی وظایف امکان تعریف انواع فرآیندهای داخلی جذب، طراحی انواع فرم های مورد نیاز نظیر فرمت رزومه وشاخص های ارزیابی داوطلب با تعیین وزن و امتیاز

 • مدیریت فرآیند داخلی

  مدیریت فرآیند داخلی امکان تعریف انواع نقش های سازمانی متناسب با ساختار سازمان جهت مشارکت در فرآیند جذب و تعیین سطوح دسترسی و ثبت نظرات و امتیازدهی

 • ارتباط هوشمند با متقاضی

  ارتباط هوشمند با متقاضی امکان تعریف انواع ابزارهای ارتباطی جهت ارتباط با متقاضیان بصورت هوشمند متناسب با هر مرحله از فرآیند جذب

 • اعلام نیاز نیرو

  اعلام نیاز نیرو امکان درخواست نیروی انسانی از سوی واحدهای سازمان پس از بررسی سیستماتیک ساختار سازمانی به لحاظ امکان جذب نیرو

 • پرتال شغلی

  پرتال شغلی امکان تعریف پرتال اختصاصی سازمان برای معرفی خود در راستای برندسازی کارفرما به ساده ترین شکل ممکن و اعلام انواع فرصت های شغلی در بستر وب

 • مدیریت رزومه

  مدیریت رزومه امکان تعریف انواع حالت های بررسی، فیلتر نمودن، وزن دهی، امتیازدهی و ارزشیابی رزومه ها

 • محاسبه سنجه ها

  محاسبه سنجه ها اتصال به سامانه مدیریت عملکرد به جهتطراحی و محاسبه انواع شاخص ها و سنجه های مرتبط با جذب نظیر مدت زمان جذب، نسبت انتخاب و … با توجه به اهمیت بررسی و تحلیل اثربخشی و کارایی فرآیند جذب و قابلیت مقایسه با وضعیت مطلوب سازمان

 • یکپارچه با شناسنامه شغل

  یکپارچه با شناسنامه شغلارتباط کامل فرآیند جذب با شناسنامه شغل به عنوان مرجع استاندارد شغل جهت سنجش میزان تطابق و شکاف داوطلبان با شغل مورد نظر

 • جامعیت

  جامعیت جامعیت جامعیت وجود آزمون های شخصیت Neo، Holland و EQ با تفسیر کامل و کارنامه تحلیلی با هدف مقایسه و سنجش میزان تطابق شخصیت افراد با شغل مورد نظر

 • اطمینان از انتخاب درست

  اطمینان از انتخاب درست امکان برگزاری انواع آزمون های تخصصی و عمومی به جهت سنجش میزان تطابق داوطلبان با شرح شغل و شرایط احراز استاندارد و رتبه بندی داوطلبان متناسب با امتیازات مربوطه

 • یکپارچه با پرسنلی

  یکپارچه با پرسنلی نگهداری کلیه اطلاعات داوطلبان در بانک رزومه ها و انتقال اطلاعات به پرونده پرسنلی بصورت خودکار پس از تایید نفرات نهایی

 • پیشنهاد شغلی

  پیشنهاد شغلی (Job Offer) امکان ارسال پیشنهاد شغلی با فرمت دلخواه برای فرد مذکور توسط متولیان منابع انسانی

 • پیوست مستندات

  پیوست مستنداتمکان پیوست نمودن مستندات در هر بخشی از سامانه به جهت اهمیت اسناد ایجاد شده در طی فرآیند جذب (نتایج مصاحبه حضوری، انلاین و غیره)

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.