مدیریت مزایا

Benefits Management

Keep your employees focused on your work and your attention on your employees

کاربرد سامانه

در راستای طراحی و اجرای سیستم جبران خدمات، موضوع طراحی بسته مزایای نقدی و غیرنقدی به ویژه در سال های اخیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است چرا که رقابت فشرده شرکت ها برای جذب و نگهداشت نیروهای کلیدی و موثر از یک سو و چالش های اقتصادی و مالی از سوی دیگر، نیاز به طراحی سیستم مزایای جامع و انگیزاننده را دوچندان نموده است. سامانه مدیریت مزایای برسا با بهره مندی از تجارب چند ساله در این زمینه، بستری کاملا پویا و جامع را برای مدیریت انواع مزایای نقدی و غیرنقدی در هر سازمان فراهم نموده است.

مزایای شاخص سامانه


 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایند قابلیت تعریف انواع مزایای نقدی و غیرنقدی (مناسبتی و غیرمناسبتی) متناسب با سیاست و رویه داخلی سازمان

 • یکپارچگی

  یکپارچگی اتصال دوسویه کامل با سامانه های حقوق و دستمزد، احکام و پرسنلی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید