تشکیلات و ساختار سازمانی

Organizational Structure

Acquisition, recruitment and socialization the talents based on structure & job id

کاربرد سامانه

ساختار سازماني، راه يا شيوه اي است که به وسيله آن فعاليت هاي سازماني تقسيم، سازمان دهي و هماهنگ مي شوند. به عبارت دیگر ساختار سازمانی به عنوان شالوده و چارچوب سازمان، زیربنای اصلی کلیه فرایندهای منابع انسانی را تشکیل می دهد. سازمان ها، ساختارهايي را به وجود مي آورند تا فعاليت هاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل نمایند. ساختار بیانگر نوعی از روابط درون سازمانی و مشخص کننده چگونگی روابط افراد یک سازمان با یکدیگر است و نقش منابع انسانی را در سازمان و واحدهای سازمانی بیان می کند. سامانه ساختار و تشکیلات برسا، تابلوی کاملی از این مفاهیم را در اختیار متولیان مربوطه قرار می دهد.

مزایای شاخص سامانه


 • محاسبه سنجه ها

  محاسبه سنجه ها مشاهده و تحلیل آمار به روز سنجه های ساختار نظیر نسبت مدیریتی، حیطه نظارت، صف به ستاد، و میزان انحراف از حد استاندارد

 • عدم محدودیت

  عدم محدودیت ایجاد انواع ساختارهای سازمانی با تعداد لایه ها و پُست های نامحدود بصورت درختی و گرافی

 • انعطاف پذیری

  انعطاف پذیری امکان تعریف و جاری سازی انواع ساختارهای رسمی و غیررسمی مجزا و مرتبط با یکدیگر متناسب با رویه های قانونی و عملیاتی سازمان

 • نگهداری سوابق

  نگهداری سوابق امکان نگهداری ویرایش های ساختاری تا هر زمان به جهت اهمیت اطلاعات مربوطه و آگاهی از روند تغییرات آن

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط یک سویه و دوسویه با کلیه سامانه ها به عنوان شاکله سازمان و بستر اصلی کلیه فرآیندهای منابع انسانی و به جهت حفظ یکپارچگی

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویاامکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.