سایر حوزه ها

معرفی سایر حوزه ها

برسا نوین رای در کنار سه سامانه خود یعنی سیستم ساز، دولت الکترونیک و منابع انسانی در سایر حوزه های اداری و سازمانی ماژول و سامانه هایی مبتنی بر سیستم ساز خود پیاده سازی کرده است. هر یک از این حوزه ها و سامانه ها دارای زیر مجموعه های برای پیش برد اهداف سازمان با توجه به نیازهای پیش بینی شده است. گفتنی است به علت پیاده سازی شدن این سامانه ها بر روی سیستنم ساز، قابلیت انعطاف شخصی سازی های گشترده تر برای توسعه بیسشتر هستند.

راهکارها

حوزه ها


سامانه حوزه اداری

Office Automation System

مشاهده سامانه

سامانه حوزه مالی

Financial Field System

مشاهده سامانه

راهکار لجستیک و تدارکات و پشتیبانی

Logistics, procurement, and support System

مشاهده سامانه

سامانه مدیریت استراتژیک

Strategic Management System

مشاهده سامانه

سامانه تعمیرات و نگهداری

Maintenance System

مشاهده سامانه

سیستم مدیریت انرژی

Energy Management System

مشاهده سامانه

هلپ دسک

Helpdesk

مشاهده سامانه

سامانه بازرسی

Inspection System

مشاهده سامانه