میز کار الکترونیک

سيستم كارتابل الكترونيک و گردش مكاتبات داخلی

با توجه به نقش كليدی نامه اداری در ارتباط رسمی بين سازمان ها و شركت ها، اتوماسيون كامل فرايندهای يك سازمان بدون در نظر گرفتن اين مهم غيرممكن می باشد. در اين راستا شركت برسا با هدف قرار دادن 2 بخش حياتی ومكمل يكديگر يعنی مكاتبات داخلی و مكاتبات خارج از سازمان قصد دارد اتوماسيون كاملی از نيازمندی های اين حوزه را فراهم كرده و ايده آل يك سازمان بدون كاغذ (Paperless) را محقق سازد. اين مجموعه بطور كامل از ويژگيهای مندرج در بخشنامه كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداری وابسته به شورای عالی اطلاع رسانی كليه نيازهای عمومی سيستم مكاتبات اداری پشتيبانی می كند.

سيستم كارتابل الكترونيک زيرساخت باارزشی را برای انجام تمامی تبادلات و نامه نگاری ميان افراد و واحدهای مختلف درون سازمان اعم از مديران، كارشناسان، كارمندان، منشی ها و رؤسای دفاتر، دبيرخانه ها و ثبات ها، بايگانان و غيره و همچنين دفاتر و شعب راه دور فراهم می نمايد.اين سيستم دريچه واحدی است برای مشاهده، انجام و ارسال كليه كارهايی كه در يك محيط اداری به يك مدير يا كارمند ارجاع می شود.به عنوان مثال يك مدير نامه های خود را از طريق اين سيستم دريافت می كند و پس از صدور دستور لازم آن را به كارشناس مربوطه ارجاع می زند و هر لحظه قادر است وضعيت آن را پيگيري كرده و از گردش آن در واحدهای مختلف مطلع گردد. كارشناسان و كارمندان نيز كارهاي خود اعم از نامه ها، گزارش ها، فرم ها و غيره را از طريق كارتابل دريافت می كنند و براي ديگران ارسال می نمايند.

امکانات میز کار الکترونیک برسا


 • امكان ارسال و دريافت نامه داخلی و ارجاعات آن با امكان تعيين عنوان، گيرنده ها، گيرندگان رونوشت، گيرندگان پنهان، فوريت، محرمانگی، ضمائم، شرح اقدام

 • امكان پاراف نامه داخلی و وارد كردن شرح ارجاع با طول نامحدود

 • امكان استفاده از متن پيش فرض در شرح ارجاع

 • امكان تعريف فرمت دهی متن نامه و شرح ارجاعات

 • امكان ارجاع، پاسخ و ارسال مجدد يك نامه داخلی

 • امكان بازگرداندن يک ارجاع در صورتی كه اقدامی برروی آن انجام نشده باشد (در صورت وجود اجازه آن)

 • امكانات متنوع مشاهده كارتابل و پاسخگويی به كارهاي رسيده

 • وجود يك كارتابل واحد برای هر كاربر حتي در صورت دارا بودن چندين سمت در سازمان

 • ارائه امكانات وسيع براي تفويض اختيار به جانشين، منشي و رئيس دفتر

 • آرشيو و طبقه بندی كارها و امكان جستجوی كامل بر روی آنها

 • مشاهده گردش ارجاعات (درخت ارجاعات) با توجه به سطح دسترسی كاربر

 • امكان تعريف دسترسی و محدوديت در ارجاعات براساس كاربر و چارت سازمانی

 • امكان تعريف پوشه هاي جستجو

 • امكان تعريف صندوق های مختلف و تعريف آن به عنوان گيرنده مكاتبات

 • امكان پيش نمايش نامه ها در ليست

 • امكان تعيين فيلدهاي قابل مشاهده

 • سيستم مكاتبات خارجي و دبيرخانه

کارتابل میز الکترونیک برسا

سیستم میز کار الکترونیک برسا یا سيستم كارتابل الكترونيک و گردش مكاتبات داخلی بر پایه سیستم ساز طراحی شده و توسعه یافته است در نتیجه سرعت پردازش اطلاعات در آن بسیار بالا بوده و باعث کاهش هزینه و زمان مصرفی نیر می وشد.