هتل داری

Hotel Management

Make good memories for your employees

کاربرد سامانه

از جمله امکانات رفاهی سازمان ها، در نظر گرفتن اماکن اقامتی برای کارکنان و خانوده های ایشان می باشد که با توجه به منابع محدود و تعدد کارکنان، عموما از سازوکارهای داخلی برای تخصیص و سهمیه بندی این امکان استفاده می گردد. سامانه هتلداری برسا امکان طراحی انواع فرایندهای داخلی جهت امتیازدهی و تخصیص اماکن اقامتی به کارکنان را بصورت کاملا هوشمند فراهم نموده و صفر تا صد فرایند هتلداری مجموعه را پوشش می دهد.

مزایای شاخص سامانه


 • مدیریت فرایند

  مدیریت فرایندقابلیت تعریف انواع سازوکار امتیازدهی و تخصیص امکان اقامتی متناسب با روال داخلی هر سازمان

 • عدالت محوری

  عدالت محوریایجاد عدالت رویه ای و توزیعی در تخصیص امکانات رفاهی با بهره مندی از هوشمندی سامانه

 • صرفه جویی در زمان

  صرفه جویی در زمانبرنامه ریزی و تخصیص امکانات رفاهی برای حجم نامحدود کارکنان در کوتاه ترین زمان ممکن

 • صدور معرفی نامه

  صدور معرفی نامهامکان صدور معرفی نامه آنلاین با فرمت دلخواه سازمان و به همراه امضای دیجیتال

 • یکپارچگی

  یکپارچگیاتصال دوسویه با سامانه های پرسنلی، حضور و غیاب و حقوق و دستمزد

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویاامکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های مختلف

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعهو هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید