آموزش و یادگیری

Training and Learning

Develop skills, open minds

کاربرد سامانه

توسعه و توانمندسازی شایستگی های سرمایه انسانی، یکی از الزامات جدایی ناپذیر هر سازمانی است که مایل است نیروهای بااستعداد و موثر خود را حفظ نماید و به همین جهت فرآیند آموزش بصورت مستمر و به اشکال مختلف در مجموعه ای در حال طراحی و اجرا می باشد. حجم گسترده اطلاعات ناشی از نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و سنجش اثربخشی فرآیند آموزش و نیز نیاز به ارتباط و یکپارچگی با سایر فرآیندهای منابع انسانی، نیاز به انتخاب و استفاده از یک سامانه مدیریت اموزش را اجتناب ناپذیر نموده است. در همین راستا نیز برسا سامانه آموزش خود را مبتنی بر پوشش کلیه فرآیندهای مذکور و منطبق با استاندارد ISO10015 طراحی و عملیاتی نموده است تا متولیان منابع انسانی با استفاده از آن، سرعت یادگیری را در سازمان ارتقاء داده و بصورت هوشمند کلیه نیازهای آموزشی را استخراج نموده و پوشش دهند.

مزایای شاخص سامانه


 • نیازسنجی جامع

  نیازسنجی جامع امکان تعریف نیازهای اموزشی از هر سه بُعد شغل، شاغل و سازمان ضمن پوشش شیوه کلاسیک تعریف نیازهای آموزشی توسط افراد و واحدها

 • بانک تامین کنندگان آموزشی

  بانک تامین کنندگان آموزشی امکان تعریف انواع تامین کننده آموزشی اعم از موسسه، مدرسین بیرونی، داخلی و … به همراه اطلاعات کامل ایشان و نیز امکان وزن دهی، ارزیابی و رتبه بندی در سامانه

 • یکپارچگی

  یکپارچگی ارتباط کامل و دوسویه با زیرسیستم های پرسنلی، عملکرد، گریدینگ شخصی، شناسنامه شغل، حقوق و دستمزد و تردد

 • تحلیل شکاف

  تحلیل شکاف پوشش نیازسنجی جامع از طریق سنجش شاغل بر اساس شغل منطبق با استانداردهای شناسنامه شغل و اتصال به سامانه مدیریت عملکرد جهت تعیین نیازهای آموزشی ناشی از ضعف دانش و مهارت

 • شناسنامه دوره

  شناسنامه دوره پوشش کلیه اطلاعات مورد نیاز اعم از نوع دوره، حیطه و سطح آموزش، سطح اثربخشی، مدت، اهداف، سرفصل، روش آموزش، معیار موفقیت، فراگیران و … متناسب با نیاز سازمان

 • مدیریت پویا

  مدیریت پویا تعریف و اعمال انواع سازوکارها نظیر محدودیت دوره، بودجه، نفرساعت و … در کلیه سطوح و در هر مرحله متناسب با رویه های داخلی فرآیند آموزش

 • هوشمندی

  هوشمندی بررسی و پایش هوشمند هر گونه محاسبات درون فرآیندی نظیر عدم تداخل برنامه های آموزشی فراگیران، مدرسان، فضاهای آموزشی و …

 • چک لیست اجرا

  چک لیست اجرا تعریف چک لیست کاملا پویا با اتصال و ارتباط با سامانه های مرتبط در راستای پوشش فرآیند اجرای دوره آموزشی

 • سنجش اثربخشی

  سنجش اثربخشی پوشش کامل سطوح واکنش، یادگیری و رفتار، متناسب با مدل کرک پاتریک با قابلیت تعریف انواع پرسشنامه، آزمون و اتصال به سامانه عملکرد

 • مدیریت هزینه

  مدیریت هزینه امکان محاسبه هر گونه موارد مالی مرتبط با فرآیند آموزش نظیر هزینه دوره، حق التدریس مدرسان داخلی و غیره

 • سیستم هشدار

  سیستم هشدار امکان مدیریت زمان هر فرآیند از طریق طراحی و اعمال سیستم هشداردهی به جهت مدیریت بهینه فرآیند آموزش

 • سنجش شاخص ها

  سنجش شاخص ها امکان تعریف و پایش سنجه ها و شاخص های اثربخشی فرآیند آموزش نظیر سرانه آموزشی، نرخ نفوذ برنامه های آموزشی و غیره

 • صدور گواهینامه

  صدور گواهینامه طراحی و صدور گواهینامه های آموزشی متناسب با فرمت دلخواه سازمان و ارسال یک نسخه به پرونده آموزشی فراگیر بصورت همزمان

 • پروفایل آموزشی

  پروفایل آموزشی طراحی پروفایل آموزشی با قابلیت جستجوی پیشرفته برای کلیه فراگیران به جهت پوشش استاندارد آموزش و دسترسی به اطلاعات جامع آموزشی همکاران

 • مستندسازی

  مستندسازی امکان پیوست نمودن کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز در هر قسمت از سامانه

 • گزارشات پویا

  گزارشات پویا امکان طراحی و مشاهده انواع گزارشات تحلیلی و کاربردی در قالب های متنوع

 • قابلیت توسعه

  قابلیت توسعه و هر آنچه که شما متناسب با سازمان خود نیاز دارید را موجود فرض کنید.