فرآیند ساز

معرفی فرایند ساز

ماژول طراحی فرآیند از همان ابتدای طراحی سیستم ساز به عنوان یکی از ماژول های موثر و مهم مورد توجه بوده است. البته در سال های ابتدایی طراحی فرآیند با استاندارد نمودار فعالیت (Activity Diagram) صورت میپذیرفت و از این جهت زیرساخت سیستم ساز به عنوان یکی از پیشگامان طراحی فرآیند تلقی می گردد.

در سالیان اخیر نیز با مطرح شدن استاندارد BPMN 2.0 تلاش مهندسان برسا بر آن قرار گرفت که موتور گردش کار مبتنی بر این استاندارد بطور کامل در داخل شرکت طراحی گردیده و از هیچ موتور خارجی و یا اوپن سورس در این زمینه استفاده نگردد.

خوشبختانه در حال حاضر شرکت برسا یکی از کاملترین موتورهای گردش کار مبتنی بر استاندارد BPMN2 که هم بخش طراحی و هم زیرساخت های اجرایی آن بصورت کاملا یکپارچه طراحی گدیده است را در اختیار دارد.

از نکات قابل توجه در طراحی موتور گردش کار، امکان دلخواه سازی بخش انتسابات و همچنین پیاده سازی فعالیت ها توسط کارشناسان سازمان می باشد که می تواند انعطاف بالایی برای پیاده سازی فرآیندهای پیچیده ایجاد نماید.

المانهای پیاده سازی شده استاندارد BPMN2


با گسترده تر شدن استاندارد BPMN2 به عنوان زبان مدلسازی فرآیندهای سازمانی، معمولا یکی از انتظارات کاربران و معیارهای ارزیابی نرم افزارهای BPMS، میزان پوشش المانهای این استاندارد میباشد.

البته لازم به ذکر است قطعا تمامی این المانها از یک میزان اهمیت و کاربرد برخوردار نیستند، اما به هر حال پوشش حداکثری آن میتواند به استفاده کنندگان و طراحان فرآیند اطمینان خاطر نیست به عملکرد سامانه ایجاد نماید.

در جدول ذیل، لیست المانهای پیاده سازی شده استاندارد BPMN2 در ابزار سیستم ساز برسا آورده شده است.

  • ساختار فرآیند

  • انواع وظایف

  • دروازه ها

  • انواع شروع فرآیند

  • انواع پایان فرآیند

  • انواع رویدادهای اتصال

  • انواع رویدادهای پیغام

  • انواع رویدادهای زمانی

  • نواع رویدادهای رخداد

فرآیند ساز در سیستم ساز

نظارت بر اجرای فرآیندها (BAM)

یکی از اهداف از اجرای فرآیندهای سازمانی قابلیت ارزیابی سازمان در نحوه بکارگیری فرآیند می باشد. عملا اجرای منظم و سیستماتیک فرآیندها، یکی از مهمترین داده های تصمیم گیری در خصوص کاریی اجرای عملیات سازمان است.

اجرای فرآیندهای سازمانی داده های دقیقی راجع به تعداد اجرای فرآیند، میزان زمان کل فرآیند، زمان اجرای هر فعالیت، تعداد کارهای انجام شده توسط یک نقش، سمت و یا کاربر، تعداد چرخش های انجام کار و بسیاری موضوعات دیگر را در اختیار می گذارد.

بنابراین تحلیل وضعیت اجرای فرآیندها بطور کامل می تواند کارشناسان بخش سیستم ها و روش ها را در مهندسی مجدد فرآیندها و شناسایی و رفع گلوگاه های عملیاتی سازمان یاری دهد.

نظارت بر اجرای فرآیندها