مخزن فرایند

معرفی

اتوماسیون سازمانی از مسیر مستندسازی فرایندها عبور می کند و برای مدیریت و نگهداشت این مستندات لازم است تا از ابزار مناسب استفاده شود. مخزن فرایند، ابزاری است که به خوبی میتواند نیازمندیهای حوزه مدیریت و نگهداشت اسناد طراحی ساختار و فرایند را پوشش دهد.

ماژول مخزن فرایند امکان مدلسازی فرایندهای کاری را مطابق با استاندارد BPMN2 دارد و نیز الزامات سازمان اداری و استخدامی در طراحی آن در نظر گرفته شده است.

این سامانه قابلیت آن را دارد تا مستندات تولید شده را براساس سطوح دسترسی تعریف شده در اختیار کارکنان سازمان قرار دهد و کاربران می توانند در یک بستر تعاملی نظرات خود را در خصوص هر مستند فرایندی به اشتراک گذاری شده، اعلام نمایند.

با توجه به اینکه فرایندها در طول زمان دستخوش تغییر و تحول می شود، امکان نسخه گذاری فرایندها در این ماژول فراهم شده است. نسخه گذاری می تواند به شکل های مختلف، زمانی، موضوعی یا براساس سطح جزئی نگری تعریف شود.

از مزیت های بزرگ مخزن فرایند، یکپارچگی آن به سیستم ساز می باشد، به گونه ای که این امکان وجود دارد تا فرایند سیستمی مستند شده در مخزن فرایند به صورت مستقیم برای اتوماسیون فرایند مورد استفاده قرار گیرد.

مخزن فرایند

امکانات مخزن فرایند


 • مدلسازی فرایندها

  مدلسازی فرایندها با نمادهای BPMN2

 • اعتبارسنجی مدل های ترسیم شده

  اعتبارسنجی مدل های ترسیم شده مبتنی بر BPMN2

 • کاتالوگ و شناسنامه خدمتامکان

  امکان اشتراک گذاری فرایند ها براساس سطح دسترسی کاربران

 • امکان نسخه گذاری فرایندها

  امکان نسخه گذاری فرایندها

 • امکان انتشار مستندات و دریافت بازخورد از ذینفعان

  امکان انتشار مستندات و دریافت بازخورد از ذینفعان

 • امکان سفارشی سازی

  امکان سفارشی سازی