یکی از الزاماتی که در برنامه های 5 ساله توسعه کشور همواره به آن تاکید شده است تحقق دولت الکترونیک می باشد. اما با توجه به تجارب بدست آمده در سال های گذشته تحقق این امر در دستگاه های اجرایی همواره با چالش های متعددی روبرو است. برخی از این چالش ها شامل موارد زیر است :

ارکان-دولت-الکترونیک
  • مکانیزه نبودن و دستی بودن فرآیندهای سازمانی
  • عدم یکپارچگی و جزیره ای بودن سامانه های موجود
  • عدم ارتباط فرآیندهای درون سازمان با پورتالهای خدمات بیرونی
  • نبود محصولات آماده در حوزه دولت الکترونیک
  • ضعف در نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات برای پوشش وسیع خدمات الکترونیک

به این منظور شرکت برسا مبتنی بر تجارب گذشته، بررسی گسترده الزامات قانونی و اسناد بالادستی و نیازمندی های دستگاه های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک، اقدام به ارائه راهکاری یکپارچه در این حوزه نموده است. راهکار ارائه شده بر پایه ارکان دولت الکترونیک شامل شفافیت، کاربر محوری، داده محوری، یکپارچگی و مشارکت مردمی طراحی و توسعه یافته است.

این راهکار، از طریق ارائه مجموعه ای از سامانه های یکپارچه شامل سامانه پنجره واحد، سامانه مدیریت خدمات، سامانه هوشمندی سازمانی و سامانه مدیریت منابع سازمانی، تلاش میکند تا بخش عمده ای از نیازهای دستگاه های اجرایی را در مسیر تحقق دولت الکترونیک (دولت هوشمند) تامین نماید.

راهکار یکپارچه دولت الکترونیک

راهکار شرکت برسا، برای پاسخ به نیازمندیهای دستگاه های اجرایی متشکل از چهار سامانه متعامل و یکپارچه با یکدیگر می باشد. این سامانه ها در عین اینکه به صورت یکپارچه با یکدیگر در طراحی شده اند این امکان را دارند تا مبتنی بر نیازمندیهای هر سازمان به صورت جداگانه و اختصاصی سازی شده مورد استفاده قرار گیرند.

  • سامانه پنجره واحد
  • سامانه مدیریت خدمات
  • سامانه ERP دولتی
  • سامانه هوشمندی سازمانی
راهکار یکپارچه دولت الکترونیک

سامانه پنجره واحد (Portal-GOV)

این بخش از راهکار، در واقع نقطه ارتباطی سازمان با مشتریان و ارباب رجوع می باشد و با پوشش دهی تمامی تعاملات G2C,G2B,G2G سازمان، نقش پررنگی در پاسخگویی به الزامات حوزه دولت الکترونیک دارد.سامانه پنجره واحد از یک سو با وب سرویس های سایر دستگاه های دولتی در بستر GSB در تعامل است و از سویی با ایجاد قابلیت SSO امکان دسترسی کاربران به تمامی سامانه های سازمان را از طریق یک درگاه واحد فراهم می کند.

سامانه پنجره واحد از سه ماژول میزخدمت الکترونیک، درگاه شفایت و داده باز و ماژول مشارکت مردمی تشکیل شده است.

سامانه مدیریت فرایند و خدمات (BPM-GOV)

تحقق کامل دولت الکترونیک در گروه اتوماسیون سراسری مجموعه فعالیتهایی است که در نهایت منجر به ارائه یک خدمت به ارباب رجوع می شود. سامانه مدیریت خدمت با بکارگیری زیرساخت BPMS برسا به سهولت فرایند ارائه یک خدمت را در قالب یک گردشکار مکانیزه در اختیار سازمان قرار می دهد. این سامانه با ارائه برخی خدمات جنرال که در عموم سازمانهای دولتی کاربرد دارند به صورت از پیش تعریف شده باعث می شود تا اتوماسیون خدمات با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. همچنین این سامانه شامل ماژول مخزن فرایند است که از طریق آن سازمان به راحتی می تواند مدلسازی و مستندسازی خدمات و فرایندهای کاری خود را منطبق با الزامات سازمان اداری و استخدامی انجام دهد.

سامانه ERP دولتی (ERP-GOV)

عموم دستگاه های دولتی رویه های مشابهی در حوزه فرایندهای پشتیبانی (BackOffice) دارند که در بسیاری از موارد این فرایند ها مبتنی بر آئین نامه ها و دستورالعملهای بالادستی و فرادستگاهی می باشند. سامانه ERP دولتی، به خوبی نیازمندیهای هر دستگاه دولتی در این حوزه را از طریق ماژولهای این سامانه که شامل، اتوماسیون اداری، مدیریت سرمایه انسانی، خرید و تدارکات، بودجه ریزی و تامین اعتبار، حسابداری دولتی و خزانه داری و ماژول بازرسی و حراست است تامین می نماید.

سامانه هوشمندی سازمانی (Intelligence-GOV)

این سامانه از طریق ارائه یک مخزن داده متمرکز تمامی داده های سطح سازمان را جمع آوری و یکپارچه می نماید و با کمک ابزارهای هوش تجاری و خدمات تحلیل داده،  داده های خام را تبدیل به اطلاعات ارزشمند نموده و سطحی از تصمیم سازی را برای تصمیم گیرندگان (مدیران) در سطح سازمان و سازمانهای بالادستی فراهم میکند. در نهایت ماژول مدیریت رویداد سطح بالاتری از هوشمندی را مبتنی بر تحلیل روندها و رویدادها و تصمیم گیری خودکار ارائه می نماید. ماژولهای اصلی این سامانه شامل مخزن داده متمرکز، هوش تجاری و مدیریت رویداد می باشد