هم افزایی و اشتراک دانش رمز موفقیت سازمانها در تحقق اهداف دولت هوشمند

همایش دوم دولت الکترونیک با شعار هوشمندی در سایه امنیت، در تاریخ سه شنبه 22 شهریور 1401 در محل هتل اسپیناس پالاس تهران با حضور بیش از 40 دستگاه و سازمان دولتی برگزار گردید.

در این همایش که شرکت برسا، در 3 محور اصلی تبیین معماری راهکار جامع دولت الکترونیک، پرزنت نرم افزار پنجره واحد و پرزنت نرم افزار سیستم ساز به ارائه مطلب پرداخت، موارد بسیار مهمی توسط سازمانها به عنوان چالش و موانع سر راه تحقق دولت هوشمند طرح گردید.

یکی از مهمترین موانع طرح شده عدم دانش فنی کافی و کمبود نیروی انسانی متخصص در پیاده سازی الزامات بالادستی نظیر اتصال به پنجره واحد دولت هوشمند، درگاه ملی مجوزات، استفاده از سرویسهای GSB و PGSB و سایر موارد مشابه میباشد.

همچنین سازمانها از موضوع چالش یکپارچه سازی سامانه های جزیره ای و خصوصا اتصال به درگاه ملی مجوزات صحبت کردند.

در این همایش شرکت برسا نوین رای به عنوان یکی از شرکتهایی که در زمینه ارائه راهکار دولت الکترونیک پیشگام میباشد به موضوع حل چالشهای پیش روی سازمانها از طریق این راهکار پرداخت.

همچنین در بخش پرسش و پاسخ و پانل کارشناسی اتفاق نظر بسیاری از سازمانها بر اشتراک دانش و تجربه پیاده سازی این سرویسها با محوریت اطلاعاتی شرکت برسا نوین رای بوجود آمد.


لینک های پیشنهادی