حضور برسا نوین رای در دومین نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور
حضور برسا نوین رای در دومین نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور