ضور برسا نوین رای در دومین نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور
ضور برسا نوین رای در دومین نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور