سامانه حسابداری

شرح کلی سیستم

یکی از بخش های پایه ای و زیرساختی در حوزه مدیریت امور مالی سیستم حسابداری می باشد که شامل تعریف کدینگ های پایه حسابداری، صدور اسناد و اخذ گزارشات مربوط به مدیریت حساب ها می باشد. نگاه یکپارچه در سیستم جامع ایجاب می کند که ارتباط تنگاتنگی بین اسناد حسابداری و سایر اطلاعات سیستم برقرار شود. به گونه ای که هر سند حسابداری بطور دقیق به منشا تولید کننده آن متصل باشد. به عنوان نمونه اگر یک سند حسابداری بابت پرداخت یک قرارداد صادر می شود این سند باید بصورت همزمان به قرارداد و مرحله پرداخت مورد نظر لینک باشد تا بتوان گزارشات جامع مدیریتی را بصورت یکپارچه اخذ نمود.

فرآیندهای اصلی سامانه حسابداری


 • تعریف کدینگ های پایه حساب ها

 • ثبت اسناد حسابداری (بصورت اتوماتیک و غیراتوماتیک)

 • فرآیندهای تایید و صدور اسناد

 • گزارشات مدیریتی مالی

 • سیستم خزانه داری

 • حسابداری انبار

 • حسابداری اموال

سامانه حسابداری

امکانات کلیدی سامانه حسابداری


 • امکان معرفی دوره های مالی (دائمی یا ادواری) با تعداد نامحدود

 • امکان معرفی و نگهداری حساب های چند شرکت مختلف به صورت مجزا روی یک سیستم(حسابداری مجزا عرضی)

 • امکان معرفی و نگهداری حسابهای چند شرکت مختلف به صورت سلسه مراتبی مناسب جهت شرکتهای هلدینگ و حسابداری تلفیقی و حسابداری تجمیعی.

 • امکان تعریف نامحدود سطوح کدینگ حسابداری: گروه،کل،معین،تفصیل و…

 • امکان تعریف نامحدود سطوح تفصیل های شناور

 • امکان تعریف ارتباط کدینگ حسابداری با تفصیل های شناور

 • امکان تعریف انواع سند

 • امکان تعریف شرح های تکراری اسناد

 • امکان تعریف شرح های تکراری آرتیکل اسناد

 • امکان تعریف کدینگ حسابداری (درختواره)

 • امکان تعریف انواع تفصیل شناور

 • امکان تعریف تفصیل های شناور

 • امکان ثبت اسناد حسابداری

 • امکان ثبت اسناد ارزی بصورت دستی و خودکار براساس جداول تعیین شده نرخ ارز

 • گزارش روکش اسناد حسابداری

 • گزارش اسناد حسابداری

 • گزارش جزئیات اسناد حسابداری

 • گزارش دفتر روزنامه در 4 مدل: روزنامه رسمی، تجمیع تاریخی براساس حساب و براساس تفصیل شناور

 • گزارش دفتر کل در 3 مدل: رسمی، تجمیع تاریخی، آرتیکل

 • گزارش دفتر معین در 3مدل: رسمی،تجمیع تاریخی،آرتیکل

 • گزارش تراز آزمایشی 4، 6، 8 و 10 ستونی در تمامی سطوح

 • گزارش ترازنامه رسمی

 • گزارش صورت سود و زیان

 • گزارش مرور حساب ها در تمامی سطوح و تفصیل های شناور

 • گزارش کارت حساب

 • گزارش کارت تفصیل شناور

 • امکان دائم یا موقت نمودن اسناد کلی

 • امکان مرتب نمودن اسناد

 • امکان ادغام اسناد

 • گزارش اسناد ناموازنه

 • امکان انتقال انواع اسناد

 • امکان بستن حساب های موقت به سود و زیان

 • امکان صدور سند اختتامیه و افتتاحیه