متفرقه


جدول ساز

رویکردی نوین در طراحی جدول کلمات متقاطع طراحی و چینش خودکار جدول دارای بانک لغات با 16000 کلمه پالایش شده جدول کلمات متقاطع از جمله تفریحات و سرگرمی‌هایی است که خیل عظیمی از افراد کما […]