جلسه بیستم اسفندماه 1402


در ادامه سلسله جلسات کارگروه مدیریت فرآیند، در این جلسه به بررسی اهمیت تیم سازی در تولید نرم افزار و پیاده سازی فرآیند پرداخته شد. یکی از ویژگیهای مهم نرم افزارهای bpms و سیستم ساز باید قابلیت تیم سازی تولید باشد و در آن به الزام تفکیک سرورهای توسعه، تست و عملیاتی توجه داشت. در این خصوص امکان انتقال و جابجایی ساختارهای طراحی و داده بین این سرورها از اهمیت ویژه ای برخوردار هست.