جلسه اول بهمن 1402 – کارگروه مدیریت فرآیند – بررسی معماری مایکروسرویس (Microservice) در bpms


در این جلسه، در ادامه موضوع بررسی معیارهای ارزیابی نرم افزارهای پلتفرمی (حوزه BPMS، سیستم‌ساز و …) به دسته بندی‌های مطرح شده در خصوص انواع کاربرد و معماری های مورد نیاز در این نرم افزارها پرداخته شد. مباحث دسته‌بندی نرم افزارها از حیث نگاه صرفا فرآیندی، نگاه Low Code Development، نگاه سیستم سازی و نگاه SPL (Software Product Line) که در جلسه قبل بصورت مبسوط‌تر به آن پرداخته شده بود مطرح گردید.

همچنین جناب مهندس جلالی به مروری بر روال ارزیابی نرم افزارها و نحوه ثبت این اطلاعات پرداختند و راجع به ایجاد سایت یا زیرساختی برای انتشار نتایج ارزیابی صحبت شد.

در ادامه جلسه، مطابق با برنامه قبلی جناب داودیان از سازمان فاوای شهرداری تهران، ارائه‌ای در خصوص معماری مایکروسرویس و کاربرد آن در طراحی نرم افزارهای bpms انجام دادند.

در این ارائه با مروری بر روال توسعه سیستم‌های اطلاعاتی سازمانی و بررسی معماری‌های مطرح در این حوزه در طول سالیان گذشته، به نیاز مبرم امروز سازمان‌ها در راستای قابلیت توسعه‌پذیری افقی و عمودی پرداخته شد و نقش معماری مایکروسرویس در تحقق این نیاز مورد بررسی قرار گرفت.

معماری مایکروسرویس در مقایسه با معماری یکپارچه دارای نقاط قوت و ضعفی هست که بررسی این موارد نیز صورت پذیرفت.

نهایتا موضوع استفاده از معماری مایکروسرویس در طراحی یک نرم افزار bpms و پیشنهاد یک طرح معماری برای توسعه سیستم bpms توصیف شد و حتی یک نمونه انتزاعی از صورت مساله ثبت سفارش، ارتباط با انبار و فرآیند خرید با مدل معماری مایکروسرویس مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به محدودیت زمان جلسه مقرر شد یک جلسه تخصصی دیگر در خصوص بررسی بیشتر ابعاد این معماری و نحوه ارتباط آن با زیرساخت‌های مدیریت فرآیند برگزار شود تا با فرصت بیشتری امکان بررسی ابعاد این معماری مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه اسلایدهای ارائه جناب داودیان برای مطالعه بیشتر قرار گرفته است.