با توجه به توسعه پروژه های شرکت برسا نوین رای و ضرورت استخدام نیروهای شایسته جدید، با هدف ایجاد فرصتهای برابر برای همه جوانان شایسته ایران، آزمون تخصصی و شایستگیهای عمومی در دو نوبت برگزار میشود.

اولین نوبت آزمون روز سه شنبه اول آبان ماه با حضور مدیر منابع انسانی و سرپرست آکادمی برسا برگزار شد.

نوبت دوم آزمون استخدامی چهارشنبه مورخ دوم آبان از ساعت ۱۴ در محل آکادمی برسا برگزار خواهد شد.

برگزاری آزمون متمرکز استخدامی