شرکت برسا نوین رای در جهت توسعه فرهنگ خلاقیت و جلب مشارکت همکاران در تصمیم گیری ها، سیستم متد را راه اندازی کرد.

سیستم متد ( مسیر توسعه دیدگاه ها ) با هدف دریافت دیدگاه ها و نظرات همکاران و شرکای تجاری به عنوان بخشی از نظام تصمیم گیری گروهی و متصل به رویه تقدیر از دستاورد های برجسته کارکنان از دی ماه 97 در سطح شرکت راه اندازی گردید.