سیستم جلسات و مصوبات

سيستم تقويم و قرارملاقات

از طريق اين سيستم تقويم و قرار ملاقات كاربرمی‌تواند زمان‌بندی انجام كارها، قرارهای ملاقات، تعطيلی‌های سازمانی و مرخصی‌هاي شخصی و ... را مشاهده و از امكانات مختلفی استفاده نمايد:

  • تعريف تقويم و ساعات كاری برای هر شخص به طور مجزا
  • مشاهده زمانبندی روزانه، هفتگی يا ماهيانه
  • واسط كاربری بسيار ساده و كارامد
  • امكان تنظيم جلسه و تعيين عنوان جلسات، محل جلسه، زمان شروع، زمان پايان و زمان يادآوری
  • امكان دسته‌بندی جلسات براساس نوع آن‌ها
  • امكان يادآوری جلسات پيش از شروع آن حتی براي افرادی كه خارج از شركت هستند و يا افراد داخلی كه پشت ميز خود حضور ندارند از طريق SMS و يا پست الكترونيک
  • امكان در نظر گرفتن فايل‌های ضميمه نظير دستور جلسه، صورت جلسه، فايل ارائه و ساير مستندات مربوطه
  • امكان اشتراک گذاری تقويم با تنظيم دسترسی مشاهده يا ويرايش. مثلاً منشی می‌تواند برای مدير جلسه تنظيم كند يا از برنامه كاری او مطلع شود.
  • امكان مشاهده چند تقويم در كنار يكديگر و پيدا كردن زمان خالی برای تنظيم جلسات
  • امكان دعوت از افراد مورد نياز برای حضور در جلسه