دفترچه تلفن

سيستم مديريت اطلاعات تماس

از طريق اين سيستم اطلاعات تماس مربوط به افراد مختلف نظير مشتريان، شركت‌ها و افراد مختلف بصورت يكپارچه قابل دسترسی و مديريت می‌باشد. در اين سيستم دامنه وسيعی از اطلاعات قابل ثبت می‌باشد. ريز امكانات اين سيستم عبارتند از:

 • نگهداری اطلاعات متنوع براي هر فرد، شركت يا سازمان مانند عنوان، نام و نام خانوادگی، تلفن و آدرس محل كار، تلفن و آدرس منزل، شماره فكس، شماره همراه، پست الكترونيک، آدرس سايت، فايلهای پيوست و ...
 • امكان تعريف و ثبت فيلدهای اطلاعاتی دلخواه
 • امكان اضافه كردن تصوير فرد
 • ساير اطلاعات دلخواه
 • امكان جستجو بر روي تمامی فيلدهای اطلاعاتی
 • امكان سازماندهی اطلاعات در قالب چندين دفترچه تلفن مانند اطلاعات مشتريان، اطلاعات پرسنل و غيره
 • امكان تعريف دفترچه‌هاي شخصی و سازمانی
 • امكان اشتراک گذاری و تعريف دسترسی برروی دفترچه‌ها برای اشخاص، گروه‌ها، واحدها و يا كل مجموعه
 • ذخيره و دريافت اطلاعات از نرم افزار MS Outlook و فايلهای اكسل.
 • امكان برقراری تماس تلفنی، ارسال پيام كوتاه و نمابر بطور مستقيم از داخل سيستم
 • امكان دسته‌بندی تماس‌ها در قالب طبقه‌بندی‌های مختلفی كه با رنگ مشخص می‌شوند.
 • امكان مشاهده اطلاعات بصورت ليستی و نمايش كارتی
 • امكان ثبت اقدامات انجام شده برروی يك تماس و انجام پيگيری
 • امكان جستجو برروی اطلاعات
 • امكان دسته‌بندی رنگی