مدیریت صورت‌جلسات

نرم‌افزار مدیریت صورت‌جلسات

با گسترش ابزارهای ارتباطی و روش‌های نوين تبادل اطلاعات، مبحث ارتباطات و مديريت تعاملات درون و برون‌سازمانی از اهميت ويژه‌ای در سازمان‌های بزرگ برخوردار گشته و به يكی از نقاط كليدی در موفقيت و يا عدم موفقيت سازمان تبديل گشته است.

parallax background
 
 

نرم‌افزار صورت‌جلسات برسا به مدیریت مبادی مختلف ارتباطی در سازمان نظیر قرارهای ملاقات حضوری، جلسات، تلفن، پیامک و... پرداخته و نقش شایانی در مدیریت بهینه زمان و برنامه‌ریزی برای استفاده بهتر از منابع سازمانی ایفا می‌کند.

 
 

ویژگی‌ها

ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار مدیریت جلسات برسا در حوزه‌های مختلف کاری عبارتند از: