ماشین آلات

 • تعریف پیمانکاران مختلف ،ثبت اطلاعات ماشین آلات هر پیمانکار
 • تعریف و مدیریت مالی پروژ ها ی هر پیمانکار
 • استخراج گزارشات مالی کارکرد هر پیمانکار در هر پروژه
 • استخراج گزارشات کارکرد هر ماشین در پروژه
 • امکان مدیریت کارکرد ماشین آلات
 • امکان مدیریت زمان آماده به کار ماشین آلات سنگین
 • گزارشات عدم کارکرد یا زمان اتلافی ماشین آلات
 • مدیریت اطلاعات رانندگان
 • بخش معاینه فنی ماشین آلات سبک ، سنگین و نیمه سنگین
 • تعریف و مدیریت کارگاههای مختلف
 • ورود و مدیریت کامل کارکرد ماشین آلات سبک و سنگین
 • ورود و مدیریت اقلام مصرفی ماشین آلات و دستگاه ها
 • مدیریت کارت سوخت ماشین آلات
 • مدیریت سرریزی روغن ماشین آلات و دستگاه ها
 • شارژ ماهانه کارت سوخت ها
 • مدیریت سوخت مصرفی ماشین آلات سبک و نیمه سنگین بر حسب کیلومتر کارکرد
 • مدیریت سوخت مصرفی ماشین آلات سنگین بر حسب ساعت کارکرد
 • بخش تعریف و مدیریت انواع سوخت مصرفی ماشین آلات و دستگاه ها
 • بخش مدیریت کارت سوخت و ثبت میزان مصرف سوخت
 • ورود و مدیریت بخش تعمیر نگهداری و هزینه های ماشین آلات
 • گزارشات مربوط به تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاه ها
 • ثبت زمان انجام سرویس های دوره ای
 • ورود و مدیریت تعویضات دوره ای (روغن ها ، فیلترها ، لاستیک و ….) همراه با آلارم در سطح عادی – تعویض و تعویض فوری با قابلیت مدیریت برای هر ماشین بصورت جدا
 • ثبت اطلاعات مربوط به سوانح رخ داده برای هر ماشین
 • ثبت اطلاعات مربوط به جریمه های هر ماشین
 • گزارش ریز کارکرد ماشین آلات سبک و سنگین به صورت کلی و تفکیکی
 • گزارش کل ماشین آلات سبک و سنگین به صورت کلی و تفکیکی
 • کارنامه کارکرد ماشین آلات سبک و سنگین به صورت کلی و تفکیکی
 • گزارش لیست پرداختی ها بر حسب پروژه ها
 • گزارشات آماری
 • مدیریت و تعریف نامحدود اقلام قابل تعویض در ماشین آلات
 • مدیریت بیمه ماشین آلات و دستگاه ها همراه با اخطار زمان تمدید
 • مدیریت انواع بیمه برای ماشین آلات
 • امکان تغییر شماره ی انتظامی
 • گزارش کارکرد بر حسب کارگاه
 • مدیریت مصرف استاندارد سوخت برای ماشین آلات
 • صدور حواله سوخت بر حسب کارکرد ماشین آلات بصورت کیلومتری،تقویمی ،ساعتی
 • ورود و گزارش اجرت ها و قطعات تعویضی به تفکیک خودرو ، تعمیر گاه
 • میزان مواد خام خریداری شده در کل و میزان استفاده شده در کل
 • قابلیت کنترل موجودی های لوازم و قطعات مصرفی (ورودی و خروجی همراه با کنترل)
 • ثبت شناسنامه ی ماشین آلات
 • ثبت تصاویر خود ماشین ،ثبت تصویر کارت ماشین ،ثبت تصویر کارت سوخت ،ثبت تصویر کارت بیمه ،ثبت تصویر سند ماشین ثبت شناسنامه ی راننده ،ثبت تصویر راننده ،ثبت تصویر مدارک راننده ،کنترل هزینه سوخت ،کنترل تصادفات و ثبت تصاویر مدارک و کروکی
 • مدیریت و صدور کارت فعالیت 
 • مدیریت و صدور چک لیست کارها 
 • مشاهده و صدور دستور کار 
 • ثبت بازخوردهای تعمیراتی  
 • اولویت بندی تعمیراتی  
 • امکان تعریف و مدیریت تجهیرات ( ژنراتور ، پمپ بتن ، بچینگ و………)
 • امکان مدیریت محل های اسقرار ماشین آلات
 • امکان مدیریت سطوح و گروه های مختلف برای ماشین آلات و دستگاه ها
 • برخی از آلارم های سیستم
 • آلارم اتمام و تمدید بیمه ماشین آلات و خودروها
 • آلارم اتمام و تمدید معاینه فنی ماشین آلات و خودروها
 • آلارم درخواست های انجام تعمیرات
 • آلارم اتمام گارانتی
 • آلارم مدارک رانندگان و اپراتورها همانند آلارم تمدید کارت سلامت
 • آلارم اتمام مخازن/ تانکر سوخت
 • و...
 •